คู่มือ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
01. คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
02. คู่มือการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
03. คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี
04. คู่มือค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
05. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
06. แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
07. แนวทางการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีเร่งด่วน (บทความ)
08. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551
09. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่