คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ล่าสุด ออกเมื่อ 1 กันยายน 2563)
01. ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : กขส.)
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2560
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2561
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และคณะอนุกรรมการปรับปรุงพัฒนาแผนการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร