- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคลังจังหวัด 2559 (20/10/2558)
แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 2559 (20/10/2558)
กรอบการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) (25/10/2557)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคลังจังหวัด 2558 (25/10/2557)
แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 2558 (25/10/2557)
รายงานแผนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (20/10/2557)
กรอบการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งบดำเนินงาน) (10/10/2557)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/10/2557)
โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2 (15/10/2556)
กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)