- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง (28/04/2565)
วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง (28/04/2565)
โครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021 (30/11/2564)
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30/09/2564)
โครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่สาธารณะเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (29/05/2564)
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) (20/01/2564)
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงาน) (30/09/2563)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ Infographic E-Book และวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (30/09/2563)
โครงการสนับสนุนติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2563)
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน) (15/04/2563)