- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) (29/04/2565)
โครงการบริหารจัดการสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุบลราชธานี (29/04/2565)
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication Skill) (29/04/2565)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29/04/2565)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี (29/04/2565)
โครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (29/04/2565)
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29/04/2565)
แผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29/04/2565)
แผนการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29/04/2565)
แผนการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29/04/2565)