แผนงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 (22/05/2560)
แผนงานผลิตข้อมูลสถิติในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) (22/05/2560)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 (22/05/2560)
แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19/05/2560)