- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ขอหารือการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารหอประชุมใหม่ ที่ว่าการอำเภอนำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (17/11/2564)
ตอบข้อหารือแนวทางการร่างขอบเขตและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED) (24/10/2564)
วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง (01/10/2564)
ตอบข้อหารือการจัดซื้อรถยนต์ไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (30/09/2564)
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติหลังบอกเลิกสัญญาโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมก่อสร้าง Box Culvert ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (30/09/2564)
ตอบข้อหารือการดำเนินการกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างและกรณีแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน (07/09/2564)
ตอบข้อหารือการดำเนินการกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างแลกรณีแจ้งเวียนให้ผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (10/08/2564)
ตอบข้อหารือกรณีขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา (22/02/2564)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่่ายงบประมาณ ปี พ.ศ 2565
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563