นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (29/04/2565)
ประกาศเจตจำนงค์ (29/04/2565)
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางปี 2562 - 2565 (29/04/2565)
วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง (01/10/2564)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่่ายงบประมาณ ปี พ.ศ 2565
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
มาตราการด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ 2564
วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง