โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 580/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสำนักงาน กสทช. เขต วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด