สัญญาอื่นๆ
06 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (3 สัญญา) กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
05 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย (ศวพ.ปราจีนบุรี) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
04 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (2 สัญญา) สวพ.3 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
03 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สวพ.3) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
02 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (3 สัญญา) กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
01 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (1 สัญญา) สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (2 สัญญา) กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด