สัญญาอื่นๆ
สัญญา (2563) สัญญาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สี แบบเลเซอร์ หรือ LED  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างติดตั้งพรมห้องดิเรก ชัยนาม ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)  
สัญญา (2563) สัญญาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Hard disk) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
สัญญา (2563) สัญญาซื้อหน่วยความจำหลัก (Ram) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
สัญญา (2563) สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site DR Site)  
สัญญา (2563) สัญญาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างสร้างสังวาลนพรัตน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับถวายแด่พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสาร  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  
สัญญา (2563) สัญญาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
สัญญา (2563) สัญญาปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม  
สัญญา (2563) สัญญาปรัปปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สัญญา (2563) สัญญาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (3Phase/50 Kva)  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลภาพ (Image)  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB WEB)  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระเบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติ  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการขับยานพาหนะ  
สัญญา (2563) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
สัญญา (2563) สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร  
สัญญา (2563) สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง  
สัญญา (2563) สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์โสทัศนูปกรณ์พร้อมระบบควบคุมสื่อวิดีทัศน์ - สื่อปฏิสัมพันธ์  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ชั้น 3  
สัญญา (2562) สัญญาปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 12 ชุด  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้า Module Ac Power Supply)  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและติดตั้งปรับแต่งค่าการใช้งานผ่านเครือข่ายมหาดไทย (MOI Network) และเครือข่าย Internet  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารพร้อมค่าติดตั้งอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังใหม่ จำนวน 2 ชุด  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างสร้างสายสะพายแพรแถบดุมและแพรแถบย่อ  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างสร้างเครื่องหมายประดับแพรแถบย่อ และกล่องบรรจุแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างซ่อมแซมนิทรรศการทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย  
สัญญา (2562) สัญญาจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
สัญญา (2562) สัญญาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น  
สัญญา (2562) สัญญาจัดหาไมโครโฟนประชุมแบบอิสระห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  
สัญญา (2562) สัญญาพัฒนาเว็บไซต์และระบบข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ  
สัญญา (2562) สัญญาจ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)  
สัญญา (2562) สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมค่าติดตั้ง  
สัญญา (2562) สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง  
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 9/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 8/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 7/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 6/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 5/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 43/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 42/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 41/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 4/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 39/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 38/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 37/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 36/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 35/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 34/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 33/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 32/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 31/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 30/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 3/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 29/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 28/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 27/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 26/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 25/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 20/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 2/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 19/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 18/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 17/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 16/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 15/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 14/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 13/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 12/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 11/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 10/2562   ... อ่านต่อ
สัญญา (2562) สัญญาเลขที่ 1/2562   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 48/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 47/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 46/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 45/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 44/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 43/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 42/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 41/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 40/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 39/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 38/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 35/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 34/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 33/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 32/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 27/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 26/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 17/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 15/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2561   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2561 สัญญาจ้างบำรุงระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7 /2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บนเครือข่านอินเทอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2561 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอาคารอนุรักษ์เอกสาร   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2561 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 54/2560 สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 52/2560 สัญญาจ้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 51/2560 สัญญาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 50/2560 สัญญาจ้างจัดทำชั้นเก็บเอกสารและพัสดุ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 49/2560 สัญญาจ้างจัดหาระบบพิมพ์เอกสารสำคัญของทางราชการ (ด้านงานอาลักษณ์)   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 48/2560 สัญญาจ้างสร้างพระราชลัญจกรและพระสุพรรณบัฏ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 46/2560 สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 45/2560 สัญญาจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 44/2560 สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 43/2560 สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 42/2560 สัญญาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 40/2560 สัญญาจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 39/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 38/2560 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2560 สัญญาจ้างพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 36/2560 สัญญาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 35/2560 สัญญาจ้างสร้างพระราชลัญจกร พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และ หิรัญบัฏ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 34/2560 สัญญาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 33/2560 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 32/2560 สัญญาจ้างบำรุงระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 30/2560 สัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2560 สัญญาจ้างทำระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2560 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ยศทหาร ตำรวจ ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงสู่ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 27/2560 สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 26/2560 สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2560 สัญญาจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2560 สัญญาจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2560 สัญญาเช่าเครืื่องถ่ายเอกสาร   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 22/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 21/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB WEB   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 20/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 17/2560 สัญญาจ้างนาย สุชาติ วิภาสธวัช   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 15/2560 สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2560 สัญญาจ้างนาย สมทรง ฉ่ำกลาง   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 13/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2560 สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2560 สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2560 สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2560 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2560 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 19/2559 จ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานันดร งานซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2559 จ้างนายสุชาติ วิภาสธวัช   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 39/2559 จ้างย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 38/2559 จ้างทำระบบบจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2559 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 36/2559 จ้างย้ายและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์และห้องทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 35/2559 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม (e-bidding) พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 34/2559 โครงการจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 33/2559 โครงการจัดทำระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Automatic Transfer Switch) และระบบการส่งไฟฟ้า 3 phase พร้อมระบบป้องกัน Overload พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 32/2559 จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 30/2559 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ สลค. (หลังเดิม) พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2559 งานซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2559 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELI WEB พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 26/2559 เช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ อาคารบีระพันธ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2559 งานซ่อมบำรุงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2559 งานสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2559 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 22/2559 จ้างบำรุงรักษาระบบติดตาม สถานะภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 21/2559 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยงบูรณาการ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 20/2559 โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 18/2559 จ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2559 จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 15/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2559 เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2559 บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2559 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2559 โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2559 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/2559 โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษา อิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2559 จ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2559 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การประชุม ครม. แบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สลค. พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2559 แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2559 เช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการอาคารบีระพันธ์ พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำเลขา ครม. พ.ศ.2559   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด