ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคา ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดนครพนม ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชดำริจังหวัดนครพนม วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาการผลิตและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร (๑ ไร่ ๑ แสน) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม ลว.๙ ก.พ. ๒๕๕๘ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตร (๑ ไร่ ๑ แสน) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม ลว.๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะสำหรับการสอบราคาจ้างเหมาบริการงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร (1 ไร่ 1 แสน) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด