ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กันยายน 2564 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กันยายน 2564 ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน สิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กรกฎาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน เมษายน 2564 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน เมษายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มีนาคม 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มีนาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มกราคม 2564 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มกราคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน ธันวาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน พฤศจิกายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม 2563
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กันยายน 2563 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กันยายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน สิงหาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน กรกฎาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มิถุนายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน เมษายน 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน เมษายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มีนาคม 2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือน มีนาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สรุปประกาศจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สรุปประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุปประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการสนอรดาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้อาคารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ จังหวัดสงขลาได้มีโครงการจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอดารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ช่อมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจำนวนดงานรายละเอียดดังนี้ ๑)เปลี่ยนเชอร์กิดเบรคเกอร์ด ๓๒Aจำนวน ๑๐ตัว ๒)เปลี่ยนหลอดLEDยาวจำนวน ๓๔ หลอด ๓ ติดตั้ง ระบบสายดินจากชั้น๓ของอาคารจำนวนดงานผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ทางหุ้นส่วนจำกัดสงขลาอีเล็คทริค (ขายปลีก)โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิน๑๑,๗๕๕๐๐บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่ขนส่งค่จดทะเบียน และคำใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ จังหวัดสงขลาได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมทิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ(รายละเอียดแนบ)ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ร้านไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ขายปลีกให้บริการ)โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น๓๐๘๐.๐๐บาท(สามพันแปตสิบบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสงชลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดสงชลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน ขล 8119 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน ขล 8119 ... อ่านต่อ
สรุปผการประกาศประกวดราคา มาตรา 9 (8) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สรุปผการประกาศประกวดราคา มาตรา 9 (8) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผการประกาศประกวดราคา มาตรา 9 (8) ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สรุปผการประกาศประกวดราคา มาตรา 9 (8) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ... อ่านต่อ
สรุปประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เดือน กันยายน 62 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เดือน กันยายน 62 ... อ่านต่อ
แบบรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด