ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดซื้อคระภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ... เชื่อมโยง
รับสมัคงาน ตำแหน่งรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศรับสม้คร พนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (จำวน 11 เดือน 15 วัน) โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติก แผ่นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกหูหิ้ว (ถุงใส วัสดุ Polypropylene) แผ่นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า Q โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดกรสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน) กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย งบดำเนินงานงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และขอบเขตงานจ้าง (TOR) กิจกรรมการทำถุงพลาสติกหูหิ้ว แผ่นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยฯ กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกหูหิ้ว และจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ และจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำแหลงผลิตและจำหนายสินค้า Q ภายในวงเงินงบประมาณ 950,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และขอบเขตงานจ้าง (TOR) กิจกรรมการทำถุงพลาสติกหูหิ้ว แผ่นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยฯ กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกหูหิ้ว และจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ และจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำแหลงผลิตและจำหนายสินค้า Q ภายในวงเงินงบประมาณ 950,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างการจัดงาน \"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1\" วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างการจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน) กิจกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยฯ กิจกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด (ใหม่) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก (TOR) งาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1" ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ฉบับใหม่) วงเงินงบประมาณ 950,000 บาท ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศราคากลาง (ราคากอ้างอิง) และขอบเขตของงาน (TOR) งาน \"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1\" วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ยกเลิกประกาศ ที่ กษ. 0224.สพ./332 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 เรื่อง ราคากลาง (ราคากอ้างอิง) และขอบเขตของงาน (TOR) งาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณาการเืพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน) และโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการจ้างเหมาวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกาศขอบเขตของงานจ้างงานเหมา (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน) งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ในวงเงิน 222,000 บาท ราคาต่อหน่วย 37,000 บาท โดยกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาด วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการและครุภัณฑ์สำนักงาน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด