ประกาศประกวดราคา สอบราคา
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจำหน่าย วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
งานจ้างออกแบบ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
งานจ้างที่ปรึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
วิธีคัดเลือก วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อ - จัดจ้าง ( ตาม พรบ. ใหม่ ) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด