ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.55/2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน3รายการ(จำนวน 124คัน) ระยะเวลาเช่า3ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.9-2/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาและวันเสนอราคางานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ.(Backup Site)ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.9-1/2560 เรื่อง เลื่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาและวันเสนอราคางานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ.(Bcakup Site)ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ(CIS)ปี2560ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.13/2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)ขนาดไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค(ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน2คัน ระยะเวลาเช่า3ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.9/2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ.(Backup Site)ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ(CIS)ปี2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.8/2560 เรื่อง สอบราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ.(Backup Site): ระบบงานทางธุรกิจ(SAP)(ระยะเวลาเช่า3เดือน) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.4/2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค(ครั้งที่2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.1/2560 เรื่อง สอบราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ.(Backup Site)ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ(CIS)(ระยะเวลาเช่า 75วัน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด