ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.55/2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน3รายการ(จำนวน 124คัน) ระยะเวลาเช่า3ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.9-2/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาและวันเสนอราคางานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ.(Backup Site)ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด