ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบันยังไม่มีการสอบราคา ประกวดราคาจัดซืือจัดจ้าง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการจัดทำแผนที่เศรษฐกิจด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด