13 Type mismatch
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ข่าวประกวดราคา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 คัน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จานวน 510 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง ราคากลางแท็บเล็ต วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ประกาศราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง สาหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเต (e-bidding) สาอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Refernce : TOR) ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Refernce : TOR ) ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัย ของกรมบัญชีกลางและสานักงานคลังเขต วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัย ของกรมบัญชีกลาง และสานักงานคลังเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการระบบชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ(e-Payment Portal of Government) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างTORทำความสะอาด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการความสะอาด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ SAN storage ของระบบ e-Pension วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำแผ่นป้ายชื่อผู้บริหารและป้ายชื่อหน่วยงาน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
โครงการ การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ขนาด 50 Mbps จำนวน 2 Link ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล LOG สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระยะที่ 2 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token key ทดแทนและเพิ่มเติมสำหรับใช้การงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิตต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์รอบอาคารกรมบัญชีกลาง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องสอบราคาซื้อชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าบริการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศุนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ STULZ จำนวน 2 เครื่อง และผลิตภัณฑ์ CITEC จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างฉีดโฟมป้องกันการกลั่นตัวของหยดน้้า วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "เกร็ดกฎหมายน่รู้ หลักสูตร การสอบสวนและตรวจสอบด้านความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่น SV8500 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาดำเนินการจัดจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเอตร์ Samsung วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างจัดพิมพ์หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำแผ่นป้ายชื่อหน่วยงาน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การซื้อผงหมึกเครื่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัยชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัยชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาบัญข้อชีมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประณ พ.ศ. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดี่เด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Q7553A วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SAMSUMG วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 เดือนมีนาคม 59 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 เดือนเมษายน 2559 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อ External Hardisk จำนวน 109 อัน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชั้น3 อาคาร3 อาคาร9 และอาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ อาคาร3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลฯ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อม่านปรับแสง และผ้าม่านทึบแสงพร้อมติดตั้ง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ระดับเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้รับ/ซื้อเอกสาร โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ดำเนินโครงการจัดจ้างทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างขยายขนาดความจุของระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดโอปะเรเตอร์พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 26 เครื่อง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารกรมบัญชีกลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร อาคาร3 ชั้น3 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 KVA ของอาคารใหม่ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางเช่าบริการสื่อสาร MPLS ขนาด 100 Mbps จำนวน 2 Link วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของหรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศํพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่นSV8500 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษชำระ และ สบู่เหลวล้างมือ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 58 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน ต.ค 57 ก.ย. 58 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดจ้างทำสมุดบันทึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาขายกล่องกระดาษชำรุด เศษกระดาษ และเอกสานอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ kyocera วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เช่าบริการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับหลัง) วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่2) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาแบะซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Interne วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ตามมาตรการและแนวทางของมติคณะรัฐมตรี วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำการประชาสัมพันธ์สารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Markete-market)และระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(Data Center)กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช๊ยน (ASEAN Economics Community AEC) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือนายทะเบียน และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3,200 ชุด วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ (เพิ่มเติม) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด