13 Type mismatch
ข่าวประกวดราคา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด