ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (มกราคม 2564-ปัจจุบัน) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)(มกราคม 2564-ปัจจุบัน) ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (เว็บไซต์ปัจจุบัน) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (เว็บไซต์ปัจจุบัน) ... เชื่อมโยง
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา 9(8) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (สถานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา 9(8) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (สถานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2540 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด