ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๗ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๘ ของ สป.สธ. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๗ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๗ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๘ ของ สป.สธ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ผลงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินของโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบบัญชีเงินที่ได้รับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐการนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ๖๐๐ คัน เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๒๓๒ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 600 คัน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,232 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 44 รายการ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินทราเน็ต MPLS สําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารคลังพัสดุ อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ (DATA CENTER) และบริเวณพื้นที่ภายนอกที่เป็นส่วนรวมของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารคลังพัสดุ อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ (DATA CENTER) และบริเวณพื้นที่ภายนอกที่เป็นส่วนรวมของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสวนกีฬาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสวนกีฬาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนากลไกการจ่ายเงิน ของระบบบริการตามสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนากลไกการจ่ายเงิน ของระบบบริการตามสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทาง การแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนากลไกการจ่ายเงินของระบบบริการตามสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนากลไกการจ่ายเงินของระบบบริการตามสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) เพื่อติดตามประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางการจ้างผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) เพื่อติดตามประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนากลไกการจ่ายเงินของระบบบริการตามสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยใน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด24000 บีทียู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ ๒ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตารางราคากลางจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการและมาตรฐานการจ่ายการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการและมาตรฐานการจ่ายการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงและดัชนีราคายา หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 16 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คันระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 16 คัน รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการและมาตรฐานการจ่ายการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการและมาตรฐานการจ่ายการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการและมาตรฐานการจ่ายการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตารางราคากลางจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับการคลังสุขภาพ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับการคลังสุขภาพ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารคลังพัสดุ อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารคลังพัสดุ อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษา ภูมิทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสวนกีฬาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมทำพื้นห้องสำนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ ๑ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงปบระมาณ 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลโปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางราคากลางจ้างศึกษาแผนแม่บท-Master-Plan วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 6 และอาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 4 อาคาร 4 และ ชั้น 3 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4 และ ชั้น 3 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4 และ ชั้น 3 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ระหว่างกรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปกรมแพทย์เพื่อระบายน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมถนน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ด้านในและด้านนอกอาคารสวนกีฬา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ในยุค 4.0 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ในยุค 4.0 ประทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างออกแบบแปลนมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 7 เดือน) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 4 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด