ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดมเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซิ้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกรดฟอร์มิคและปุ๋ยเคมี(แม่ปุ่ย) สำหรับโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องการให้เช่าศูนย์รับซื้อผลผลิตและปัจจัยการผลิตจังหวัดนครพนม วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผล ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลังสินค้า วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus disease 2019(COVID-19)) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (นั่งสองตอนสองแถว)ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ ดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน ฮก 4363 กทม. จำนวน 1 คัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตชุดฝีกการช่วยเหลือผู้ป่วยสิ่งของติดคอ Anti Choking Model จำนวน 200 ชิ้น วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประการจ้างปรับปรุงอาคารคลังสินค้า กจร.3 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบวางแผนและบริหารการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาแรงงานแปรรูปยาง เพื่อผลิตยางแท่ง STR 20 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย่จังหวัดยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้รับประกันภัยยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องยกเลิกประกาศรายละเอียดคุณสมบัตและเงื่อนไขผู้้รับประกันภัยยาง ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2563 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดไม้ยางพารา เนื้อที่ 470 ไร่ ของแผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 3 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2563) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ passbook จำนวน ๑๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหน้ากากอนามัยจากยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2563) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศราคากลางสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า (ส่วนประกอบอื่นของต้นยางฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า (ไม้แปรรูปสด) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแปรรูปยางแท่ง STR 20 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2563) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้เสนอราคาการประกันภัยยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2563) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดรีดยาง แบบ 3 หัว จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อเครืองพิมพ์ passbook จำนวน 134 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ (โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า จำนวน 1 ชิ้น วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 5L กองจัดการโรงงาน 1 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อปิโตรเลียมเหลว(แก๊ส LPG) จำนวน ๑๐๕,๐๐๐กก. กจร.๕ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า (ไม้แปรรูปสด) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า (ส่วนประกอบอื่นของต้นยางฯ) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องพิมพ์ passbook จำนวน ๑๓๔ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่าประกาศและร่างเอกสารซื้อเครื่องพิมพ์ passbook จำนวน ๑๓๔ เครื่อง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศงานจ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ครั้้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า (ส่วนประกอบอื่นของต้นยางฯ) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศราคากลางสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกงานจ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงอาคารคลังสินค้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1/2563 ระหว่างเดือน ต.ค.62 -ธ.ค.62 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้า (ส่วนประกอบอื่นของต้นยางฯ) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศราคาจำหน่ายสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และการสำรองกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ประกาศงดจำหน่ายไม้ชนิดต่างๆ เป็นการชั่วคราว วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสีย วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ติดตามการยึดตัวของยาง แบบ long travel Extensometer จำนวน 1 ชุด วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงาน kick off เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดยกร่องเตรียมพื้นที่พร้อมปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ 133 ไร่่ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์วิจัยยางหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดโค่นต้นยางพารา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย 3 สูตร) สวนยางกรีดได้ กองจัดการสวนยาง 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาตัด โค่น และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพาราส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาเรียงตามลำดับราคาต่ำที่สุด จำนวน 3 ราย (โครงการจ้างเหมาตัด โค่น และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพาราฯ) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างแรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้งทั้งกระบวนการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์วิจัยยางหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดโค่นต้นยางพารา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 25,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบล็อกยางปูพื้นกิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา จำนวน 150 ตารางเมตร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง จำนวน 1 อาคาร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร 25-8-18 จำนวน 2,692 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 14,961.30 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ พร้อมบริการเครือข่าย จำนวน 354 เลขหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำแผงเหล็กรองยาง ขนาดกว้าง 100 เซ็นติเมตร ยาว 150 เซ็นติเมตร สูง 16 เซ็นติเมตร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำแผงเหล็กรองยาง ขนาดกว้าง 100 เซ็นติเมตร ยาว 150 เซ็นติเมตร สูง 16 เซ็นติเมตร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างแรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้งทั้งกระบวนการ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาตัด โค่น และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพารา ส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ พร้อมบริการเครือข่าย จำนวน 354 เลขหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัด โค่น และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพารา ส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยยาง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2562 กองจัดการสวนยาง 1ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขืั้ 2/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาตัด โค่น ลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพารา ส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตที่มีตราสัญลักษณ์ของ กยท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กองจัดการสวนยาง 1เรื่องสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)สวนปาล์มน้ำมัน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยางใช้สำหรับเคลือบบ่อ โครงการ CSR จำนวน 2000 กก. วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าดิบสำหรับยางปูบ่อ โครงการ CSR จำนวน 4000 หลา วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวางระบบการจัดการมาตรฐานบริหารคุณภาพ เพื่อรับรองระบบ ISO 9001 v.2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำการจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยาง จำนวน 7 รายการ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง(TOR)โครงการก่อสร้างแท็งก์บรรจุรักษาน้ำยางข้นและอุปกรณ์รักษาคุณภาพยางพร้อมโรงเรือนเต็มระบบ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง(TOR)โครงการจัดจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงภายในโรงงาน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน (อายุ 3-5 เดือน) จำนวน 30,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องอัดเทียบสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 485 รายการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชปิโตรเลียมเหลง (LPG) จำนวน 40,000 กก. ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราแปลงผลิตพันธุ์ยาง กยท.จ.ตรัง เนื้อที่ 45.50 ไร่ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไอออน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการสวนยาง1 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)บำรุงสวนยางแปลงปลูกแทน ประจำปี 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องการขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องทดสอบ Ball rebound ตามมาตรฐาน EN 12235 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำแปลงผลิตต้นตอตายางพันธุ์ดี แลงผลิตยางลงถุงเพาะชำ และแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กยท.จ.ตรัง ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราแปลงผลิตพันธ์ยาง เนื้อที่ 150 ไร่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำแปลงผลิตต้นตอตายางพันธุ์ดี แปลงผลิตยางลงถุงเพาะชำ และแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดยางวง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบการทนทาน ต่อการขัดถูแบบ Akron จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปราบวัชพืช สวนยางกรีดได้ กจส.1 รอบที่1 ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องยูวี สเปคโตร โฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องยูวี สเปคโตร โฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของยาง (Viscossity) ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง Mechanical Stability Test ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 720 ลิตร ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ(เครื่องชั่งไฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่งและเครื่องชั่งทศนิยาม 3 ตำแหน่ง) ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อเครื่องอัดเทียบสีีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการทนทาน ต่อการขัดถูแบบ Akron จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อพาเลทเหล็กรองยางจำนวน 300 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยกยาง ขนาด 3 ตัน ยกสูง 6 เมตร 3 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไอออน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๕๐ ปี การยางแห่งประเทศไทย (ชั้น ๔ และ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๕๐ ปี วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเมน จากแผนกผลิต 1 ถึง แผนกผลิต 4 ระยะทาง 13 กิโลเมตร กองจัดการสวนยาง 2 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการทนทาน ต่อการขัดถูแบบ Akron จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดยางวง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยกยางขนาด 3 ตัน ยกสูง 6 เมตร 3 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กจร.๕ ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน มากกว่า200 ลิตรจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบดผสมระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบกรองน้ำแบบหมุนเวียน จำนวน 1 งาน วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การร่วมจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ (ตาม กยท.กำหนด) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวางมีความประสงค์จะซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36000 บีทียู วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบดับเพลิงอาคารผลิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กจร.5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบ Air Scrubber (ด้วยระบบกำจัดกลิ่นไบโอฟิวเตอร์) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่องประกวดราคาซื้อรถยกยาง ขนาด 3 ตัน ยกสูง 6 เมตร 3 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงพลาสติกเพาะชำต้นยาง จำนวน 2,500 กิโลกรัม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยกยาง ขนาด 3 ตัน ยกสูง 6 เมตร 3 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ (ตาม กยท.กำหนด) ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกวดราคาก่อสร้างระบบดับเพลิงอาคารผลิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Jumbo Slab Cutter ขนาด 10 ตัน/ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จ้างพิมพ์คู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ (ตาม กยท.กำหนด) ประจำปี 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกิม วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม เอ ๔ ฉลากเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผสมปุ๋ย วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงห้องประชุม วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบบ Air Scrubber(ด้วยระบบกำจัดกลิ่นไบโอฟิวเตอร์) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจ้างทำระบบ Air Scrubber (ด้วยระบบกำจัดกลิ่นไบโอฟิวเตอร์) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสองชั้น ศูนย์วิจัยยางสงขลา การยางแห่งประเทศไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสนองรับราคาจัดซื้อพาเลทไม้เพื่อการบรรจุ Shrink Wrap วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2562 กองจัดการสวนยาง 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวและบทความประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการนำคณะเดินทางศึกษาดูงาน ด้านการค้าและการลงทุนของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อรถยกยาง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนฯ กจส.3 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท.จ.พัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกำแพง กยท.จ.พัทลุง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบำรุงรักษาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครนไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อ Jumbo Slab Cutter ขนาด 10 ตัน/ชั่วโมง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกวดราคาซื้อเกียร์บ๊อก จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงห้องน้ำ ประตูและหน้าต่าง อาคารสำนักงาน การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพังงา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำรอบอาคาร กยท.จ.สุรินทร์ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแทนพนักงานในตำแหน่งว่าง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการห้องประชุมเพื่อจัดงานแถลงข่าว ห้องรับรอง VIP สำหรับประธานพิธีเปิดงาน ห้องประชุมและจัดเลี้ยงต้อนรับอาหารเย็นให้แขกผู้มีเกียรติทั้งในและต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเมนและสายซอย ภายในแผนกผลิต 4 ระยะทาง 13.8 กม. กจส.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแทนพนักงานในตำแหน่งว่าง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ การแสดง พิธีกร ดนตรี แสง สี เสียง บัตรเชิญ ของที่ระลึก ตกแต่งสถานที่ ป้ายไวนิลบนเวทีและบริเวณหน้างาน เอกสาร (ก่อนประชุม ระหว่างประชุม) และป้ายชื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กยท.จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) และฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ กยท.ส.แกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยแปลงผลิตพันธุ์ยาง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดทำเอกสารจ่ายเงินค่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานชั่งน้ำหนักยาง/ส่งมอบยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานคัดคุณภาพยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานคัดคุณภาพยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานคัดคุณภาพยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานคัดคุณภาพยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (RAOT ERP) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเมนและสายซอย ภายในแผนกผลิต 4 ระยะทาง 13.8 กิโลเมตร กจส.3 กยท.ข.ตก. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กยท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087699527) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างรักษาความปลอดภัยการยางแห่งประเทศไทยสาขาเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าข่าวยางพารา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าข่าวยางพารา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (RAOT ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระยะเวลาที่ประกาศ วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึง 17 กันยายน 2561 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮก 4362 กทม. (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท.ข.ตก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กจส.3 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จัดบริการนำคณะเดินทางศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยี วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร้องลิ้มพร้อมอุปกรณ์์ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา จัดซื้อปุ่ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 3 สูตร กจส.1 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกองจัดการสวนยาง 2 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเพื่อการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้างปี 2562-2564 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในอาคารและบริเวณรอบที่ทำการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาสวนและตัดหญ้ารอบบริเวณที่ทำการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จ้างเหมาตรวจเช็คและบบรจุถังดับเพลิิงชนิดแห้งและเหลว วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงาน โกดังเก็บพัสดุ และบ้านพักพนักงาน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร (Competency Assessment) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร่องลิ้มพร้อมอุปกรณ์ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร่องลิ้มพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 กองจัดการโรงงาน 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)และคีเซอร์ไรท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศููนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนยางกรีดได้ กจส.1 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนยางกรีดได้ จำนวน 3 สุตร กจส.1 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบริการจัดทำตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐาน Para Soil Cenent ในงานก่อสร้างพื้นทาง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กยท เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ืือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระทุ้งร่องลิ่มพร้อมอุปกรณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)และคีเซอร์ไรท์ ปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผสมปุ๋ย ลำเลียงปุ๋ย และใส่ปุ๋ย แปลงปลูกแทนที่ 1 และ 2 แผนกผลิต 4 กจส.3 กยท.ข.ตก. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้าง "จ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 ของการยางแห่งประเทศไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 ของ กยท. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสืออาชีพเสริม จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อลูกกลิ้ง Shredder ขนาด 18x32 นิ้ว จำนวน 2 ลูก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ับจัดสรรและราคา กลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้าง "จ้างประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 ของการยางแห่งประเทศไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางเก่า วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดรื่อง กำหนดให้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ การประชุม การดูงาน ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ และจัดทำซีดีที่ระลึก โครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ ระยะเวลา 3 วัน จำนวน 3 คัน โครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนปาลืมน้ำมัน กองจัดการสวนยาง 1 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเก็บข้อมูล และวิเคราะห์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เผยแพร่แผนการจัดซื้อแม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินประจำปีงบประมาณ 2561 ของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk Blending) สูตร 20-8-20 จำนวน 13,803.90 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 30,430 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (แม่ปุ๋ยเคมี 3 สูตร แปลงปลูกแทนที่ 1 และ 2 แผนกผลิต 4 (ห้วยน้ำปัน) กองจัดการสวนยาง 3 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างทำแนวปลูกยาง,การขุดหลุม,การลำเลียง,การปลูก พื้นที่แปลงปลูกแทน (จำนวน 10,108 หลุม) พื้นที่ 133 ไร่ แผนกผลิต 3 กองจัดการสวนยาง 3 กยท.ข.ตก. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อปุ๋ยเคมี วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย) และคีเซอร์ไรท์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขายไม้ยางพาราในแปลงผลิตพันธุ์ยาง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือการปลูกยางพารา(มีแผ่นซีดีหลังปก) จำนวย 20,500 เล่ม และแผ่นพับ จำนวน 412,500 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 100*100 จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ลูก พร้อมเทเลนและหูช้าง จำนวน 4 จุด วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บำรุงสวนปาลืมน้ำมัน กองจัดการสวนยาง 1 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเก็บข้อมูล และวิเคราะห์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เผยแพร่แผนการจัดซื้อแม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินประจำปีงบประมาณ 2561 ของแปลงผลิตพันธุ์ยาง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk Blending) สูตร 20-8-20 จำนวน 13,803.90 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) จำนวน 30,430 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันถุงเล็กจากแปลงผลิตเอกชนโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 4 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 100 คูณ 100 จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ลูก พร้อมเทเลนและหูช้าง จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักลูกจ้างกรีดยาง หมู่ที่ 4, 5, 6 จำนวน 22 ห้อง (ปาเหรียง, โกโก้) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถยื่นซองเสนอราคา วันที่ 11 กันยายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.02-433-2222 ต่อ 125-128 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทของการยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก กยท.ส.เมืองพังงา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางซื้อ ปุ๋ยเคมี จำนวน 6 รายการ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสนองรับราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ที่ 7/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ ชนิดแท่นชั่งคอนกรีตแบบลอย พิกัด 80,000 กิโลกรัม ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร พร้อมห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เสื้อผ้าไม้สักของ ศรย.พัทลุง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ VIDEO WALL DISPLAY พร้อมระบบควบคุม (ครั้งที่ 3) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตัวอย่างพืช ของศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ของ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคำแนะนำการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วในสวนยาง ปี 2560 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายหลักสวนปาล์มน้ำมัน ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์วิจัยยางสงขลา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ราคากลางจ้างจัดกิจกรรม กยท. นำสื่อมวลชนสัญจรดูงานพัฒนายางพาราทั้งระบบในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง และระบบภาพ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubb วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เรื่องขายไม้ยางพาราในศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบแสง เสียงและระบบภาพ แบบไม่รวมอะไหล่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร (Competency Assessment) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 3 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 ส.ค. 2560 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubber.mail.go.th โทร 02-4332222 ต่อ 117 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 6 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 สามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2560 Email : orf2301@rubber.mail.go.th โทร 02-4332222 ต่อ 117 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางทำแท็งค์บรรจุน้ำกรดซัลฟิวริค ขนาดบรรจุ 17,000 กิโลกรัม และอุปกรณ์ติดตั้งเป็นใบใหญ่ใบเดียว ขนาดบรรจุ 17,000 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 (งบลงทุนปี 2559) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาป หนู วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 3 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) จำนวน 4,500 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวน1 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคา (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อแอมโมเนีย 99.5% เพื่อผลิตน้ำยางข้น จำนวน 8,000 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อ TMTD (Tetramethlthiuram Disulfide) จำนวน 4,500 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 ก.ค. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อแอมโมเนีย 99.5% เพื่อผลิตน้ำยางข้น จำนวน 8,000 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่อง ติดตั้งชุดหม้อต้มแก๊สในกระบวนการผลิตยาง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่อง จัดทำลูกกลิ้งเชดเดอร์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้าง ป้ายชื่อการยางแห่งประเทศไทยและเสาธงใหญ่ บนดาดฟ้าอาคาร 1 ระหว่างวันที่ 14 - 26 ก.ค. 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นน้ำยางข้น (Separator LRH 510) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขหน้าที่ 2 ของ ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายไม้ยางพาราในแปลงผลิตพันธุ์ยาง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบ VIDEO WALL DISPLAY พร้อมระบบควบคุม (ครั้งที่ 2) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ จำนวน 17 รายการ (352,600 เล่ม) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายไม้ยางพารา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางการจัดซื้อแอมโมเนีย 99.5% จำนวน 8,000 กิโลกรัม กองจัดการโรงงาน 2 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง เทพิ้นคอนกรีตเพื่อยกระดับโรงงาน จำนวน 3 จุด วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง บ่อเก็บน้ำยาง จำนวน 3 จุด วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ขนาด 100 x 100 ซม คอมกรีดอัดแรง 8 ลูก จำนวน 2 แถวพร้อมหูช้าง จำนวน 5 จุด วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง2 เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักแฝดหัวหน้าหมู่โรงงาน 3 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการ กยท. จำนวน 1 คัน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล (Data center) พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคารศูนย์อุตสาหกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานในโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 1 งาน (โดยวิธีตกลงราคา) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องโครงการจ้างออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (โดยวิธีตกลงราคา) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง จัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) เสนอแนะหรือวิจารณ์ได้ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง งานจัดทำป้ายชื่อ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ VIDEO WALL DISPLAY พร้อมระบบควบคุม วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคารศูนย์อุตสาหกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (เสนอความคิดเห็นหรือวิจารณ์ได้ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 1 มิถุนายน 2560) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจัดเรียงไม้ ขนาด 20x20x6.80 เมตร ขนาดเสา 10x10 นิิ้ว แท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 5x5x1.55 เมตร ทางขึ้น ขนาด 5x8 เมตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศำมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิตยาง STR 20 ใหม่ ทั้งขบวนการผลิต ขนาดกำลังการผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงาน ปรับปรุงสายสัญญาณห้องทำงานฝ่ายกฎหมาย วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง (TOR) การดำเนินการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิตยาง STR 20 ใหม่ทั้งขบวนการผลิต ขนาดกำลังการผลิต 2 ตัน/ชั่วโมง กองจัดการโรงงาน 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อ กรดลอริค (Lauric Acid) จำนวน 6,000 กิโลกรัม วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตีฟองน้ำแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรือง ประมูลซื้อปุ๋ยเคมีจำนวน 1,950 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 เมษายน 2560 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจัดเรียงไม้ขนาด 20x20x6.80 เมตร ขนาดเสา 10x10 นิ้ว แท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 5x5x1.55 เมตร ทางขึ้นขนาด 5x8 เมตร วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปการพิจารณากำหนดราคากลางจัดซื้อ Diammonium phosphate (DAP) จำนวน 6,000 กิโลกรัม วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องตีฟองน้ำแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางจัดซื้อเฟืองตรง (Spur Gear) โมดูล 12 (จำนวนฟันคำนวณจากโมดูลกับระยะห่างศูนย์กลางลูกกลิ้งรีดยางสกิมให้สัมพันธ์กัน) กองจัดการโรงงาน 2 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แก้ไขวงเงินการประมูลซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด หม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด เครื่องตียางฟองน้ำแบบต่อเนื่อง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด เครื่องทดสอบหาแรงยืดของยาง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด เครื่องดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber Process Analyzer-RPA) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณของยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตียางฟองน้ำแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาแรงยืดของยาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลซื้อปุ๋ยเคมี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องผสมน้ำยางกับสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องบดสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการก่อสร้าง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณของยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber Process Analyzer-RPA) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย โครงการขอเช่าข่าวยางพาราจากสำนักงานข่าวรอยเตอร์ (REUTERS) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อ เครื่องทดสอบสมบัติ Creep and Stress Relaxation จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์วิจัยยางสงขลา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การดำเนินการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิตยาง STR 20 ใหม่ทั้งขบวนการผลิต ขนาดกำลังการผลิต 2 ตัน/ชั่วโมง กองจัดการโรงงาน 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประมูลซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 34,724.20 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประมูลซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 30,000 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างก่อสร้างส้วมมาตรฐาน 10 ที่นั่ง แบบ เอที สปช. 605 จำนวน 10 ห้อง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานเครื่องชั่ง อาคารควบคุมเครื่องชั่งและถนน ค.ส.ล. ขนาด 3x60 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องชั่งลอย พิกัด 100 ตัน (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานเครื่องชั่ง อาคารควบคุมเครื่องชั่ง และถนน ค.ส.ล. ขนาด 3x60 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องชั่งลอย พิกัด 100 ตัน (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาแรงยืดของยาง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber process analyzer-RPA) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขประกาศร่างประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตียางฟองน้ำแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แก้ไขประกาศร่างประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณของยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอบเขตของงานประมูลซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ เครื่องทดสอบสมบัติ Creep and Stress Relaxation จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั่งยางแผ่นรมควัน ขนาด 20x50 เมตร จำนวน 1,000 ตารางเมตร วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อ เครื่องเตรียมตัวอย่างยางแบริ่งขนาดใหญ่ (60 x 60 ซ.ม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องเครพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบหาความหนืดของยาง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพ (Dyanamic Mechanical Thermal Analysis) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการผลิตสายพานยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณของยาง พร้อมอุปกรณ์์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่่วันที่ 10 มีี.ค.60- 13 มีี.ค.60) โทร.02-5791576 ต่อ 105 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตียางฟองน้ำแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่่วันที่ 10 มีี.ค.60- 13 มีี.ค.60) โทร.02-5791576 ต่อ 105 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาแรงยืดของยาง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่่วันที่ 10 มีี.ค.60- 13 มีี.ค.60) โทร.02-5791576 ต่อ 105 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่่วันที่ 10 มีี.ค.60- 13 มีี.ค.60) โทร.02-5791576 ต่อ 105 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งแต่่วันที่ 10 มี.ค.60- 13 มีี.ค.60) โทร.02-5791576 ต่อ 105 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber process analyzer-RPA) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่่วันที่ 10 มีี.ค.60- 13 มีี.ค.60) โทร.02-5791576 ต่อ 105 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการทดสอบยางแห้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องอัดขึ้นรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า 20 x 20 นิ้ว x 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการจัดซื้อรถยกโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มีนาคม 2560 โทร 02-433-2222 ต่อ 117 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบ Ball rebound ตามมาตรฐาน EN 12235 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือทดสอบหาความหนืดของยาง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ เครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพ (Dyanamic Mechanical Thermal Analysis) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ เครื่องเครพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ เครื่องเตรียมตัวอย่างยางแบริ่งขนาดใหญ่ (60 x 60 ซ.ม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อชุดการผลิตสายพานยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ หม้อนึ่งระบบความดัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน 1เครื่อง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบ Force reduction ตามมาตราฐาน ASTM F2157 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1ชุด วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบ Skid resistance จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่องสอบราคาซื้อ แม่พิมพ์สำหรับยางปูพื้นเสมอทางรถไฟ จำนวน 1 ชุด วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบการกระจายตัวของสารตัวเติมในยางแห้ง (Disper Grader) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2559 ของการยางแห่งประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา (ผู้สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันนี่้้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดการผลิตสายพานยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง สอบราคาซื้อรถโมบายเป็นรถตู้พร้อมอุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิตยาง STR 20 ใหม่ทั้งขบวนการผลิต ขนาดกำลังการผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานเครื่องชั่ง อาคารควบคุมเครื่องชั่งและถนน ค.ส.ล. ขนาด 3x60 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องชั่งลอย พิกัด 100 ตัน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาซื้อ (TOR) ชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั่งยางแผ่นรมควัน ขนาด 20x50 เมตร จำนวน 1,000 ตารางเมตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงไฟฟ้า (อาคารควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรื้อหลังคามุงหลังคาใหม่ 2,806 ตารางเมตร อุปกรณ์ย่อยพร้อมเปลี่ยนซ่อมรางสแตนเลสเป็นรางเหล็ก ความหนา 2.5 มิลลิเมตร ความยาว 165 เมตร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการจัดซื้อพาเลท จำนวน 5,000 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 ก.พ. 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างผลิตสกู๊ปข่าวหน้า 1 ผ่านหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2560 (โดยวิธีตกลงราคา) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างผลิตข่าวและบทความประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติการไหลของยาง (Capillary Rheometer) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 กองจัดการโรงงาน 4 จ.ศรีสะเกษ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสอบราคาจ้างทำตะกงบรรจุยางแท่ง STR 20 จำนวน 10 ชุด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง สอบราคาซื้อรถโมบายเป็นรถตู้พร้อมอุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสต็อคยางแผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30x70 เมตร พร้อมพาเลท (ครั้งที่ 2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดผสมยาง KNEADER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (แก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การดำเนินการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิตยาง STR 20 ใหม่ทั้งขบวนการผลิต ขนาดกำลังการผลิต 2 ตัน/ชั่วโมง กองจัดการโรงงาน 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ร่าง)โครงการจัดหาเครื่องทดสอบสมบัติการไหลของยาง (Capillary Rheometer) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ (TOR) โครงการจัดหาเครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพาเลทเหล็กรองยาง จำนวน 5,000 อัน ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 10 กุุมภาพันธ์ 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน จำนวน 3 รายการ (540 เครื่อง) ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 9 กุุมภาพันธ์ 2560 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดยางแบบสองลูกกลิ้ง ขนาด 8 x 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (แก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน ๕ สอบราคาซื้อปิโตรเลียมเหลว (แก๊สLPG) จำนวน 80,000 กิโลกรัม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน ๕ สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR ๒๐ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างทำรางระบายน้ำรอบคลังสินค้า A B C D พร้อมท่อระบายน้ำกว้าง 50 ซม. เป็นรางน้ำขนาดลึก 70 ซม. จำนวน 340 เมตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหาการคงรูปของยาง ชนิดหัววัดแบบดราย (MDR) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโกดังเก็บสต็อกยางแผ่นรมควัน ขนาด 30x70 เมตร พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ (พาเลท) กองจัดการโรงงาน 3 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารโกดังเก็บสต็อกยางแผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30x70 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บยาง (พาเลท) กองจัดการโรงงาน 3 การยางแห่งประเทศไทย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จัดซื้ื้อแก๊ส LPG จำนวน 180,000 กิโลกรัม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาวิเคราะห์ค่าดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคใต้ตอนบน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยวิธีพิเศษ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ป้ายโรงงาน และป้อมยามรักษาการณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟ จำนวน 1 คัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน (งาสไลด์ เสาความสูงไม่เกิน 2 เมตร ยางตัน) จำนวน 1 คัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์รายการ "เกษตรอาสา" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web Conference โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ บุคคลภายนอกขนส่งน้ำยางและเศษยาง ของกองจัดการสวนยาง 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ (Prime Rating) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อรถโฟร์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน กองจัดการโรงงาน 4 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับบุคลากร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ร่าง)เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (แก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดผสมยาง KNEADER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (แก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหาการคงรูปของยาง ชนิดหัววัดแบบดราย (MDR) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน 5 เรื่องสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางรถโฟร์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน กองจัดการโรงงาน 4 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืดแบบมูนนี่ (Moonny Viscometer) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างโกดังเก็บสต็อคยางแผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30x70 เมตร พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ (พาเลท) กองจัดการโรงงาน 3 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบลักษณะการบดยางการขึ้นรูปยาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดผสมยาง Kneader ขนาด 5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเตรียมชิ้นงานแผ่นเรียบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง (TWO roll mill ขนาด 6*12 นิ้ว) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสต็อคยางแผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30x70 เมตร พร้อมพาเลท วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ป้ายโรงงาน และป้อมยามรักษาการณ์ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ติดตามการยึดตัวของยางแบบ Long Travel Extensometer สำหรับเครื่องทดสอบแรงดึงของยาง จำนวน 1 ชุด (แก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา งานปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานฝ่ายกฎหมาย (สำนักงานใหญ่) (ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560) ติดต่อ 02-433-2222 ต่อ 117 Email : orf2031@rubber.mail.go.th วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา งานปรับปรุงพื้นที่พร้อมเดินสายสัญญาณ อาคาร 1 ชั้น 3 (สำนักงานใหญ่) (ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560) ติดต่อ 02-433-2222 ต่อ 117 Email : orf2031@rubber.mail.go.th วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างทำเสื้่อโปโลสีดำของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 4,000 ตัว วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการติดไฟ (Oxygen Index Flammability) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน ๕ เรื่อง การจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดยางคงรูปขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า 20 x 20 นิ้ว x 2 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 4 เรื่องซื้อกังหันเติมอากาศแบบ 10 ใบพัด วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 4 เรื่องจัดซื้อตู้ดูดควันพร้อมระบบบำบัดกลิ่น วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 4 เรื่องจัดซื้อตู้อบทดสอบปริมาณสิ่งระเหย วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพตลาดยางพารา 108 แห่ง ตามมาตรา 49(3) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร 1 และอาคาร 2 ด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธ.ค. 2559) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืดแบบมูนนี่ (Mooney Viscometer) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างทำหมอนพิงหลังยางพารา โดยวิธี ตกลงราคา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องจัดจ้างทำระบบโทรศัพท์ภายใน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ (สื่อความรู้เกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจร) โดยวิธีพิเศษ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 งาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เครื่องบดผสมยาง Kneader ขนาด 5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
(ร่าง)เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง ขนาด 8 X 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
(ร่าง)เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเตรียมชิ้นงานแผ่นเรียบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับบุคลากร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารโกดังเก็บสต๊อกยางแผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30x70 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 2100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บยาง (พาเลท) กองจัดการโรงงาน 3 การยางแห่งประเทศไทย วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องตัดตัวอย่างยางเพื่อการทดสอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
(ร่าง)โครงการจัดหาเครื่องบดผสมยาง KNEADER ขนาด 3 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
(ร่าง)โครงการจัดหาเครื่องมือทดสอบลักษณะการบดยางการขึ้นรูปยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาซื้อชุดปรับอุปกรณืซอฟแวร์และชุดต่อเชื่อมสัญญญาณสำหรับเครื่องทดสอบแรงดึงของยาง จำนวน 1 ชุด วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พาเลทวางยาง จำนวน 1 รายการ (400 อัน) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พาเลทวางยาง จำนวน 1 รายการ (400 อัน) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
(ร่าง)ขอบเขตของงานเครื่องอัดยางคงรูปขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า 20 X 20 นิ้ว X 2 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารการยางแห่งประเทศไทย งบประมาณปี 2560 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ติดตามการยืดตัวของยางแบบ Long Travel Extensometer สำหรับเครื่องทดสอบแรงดึงของยาง จำนวน 1 ชุด วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ (ตาม กยท. กำหนด) ประจำปี 2560 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทน และสติ๊กเกอร์ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร 1 และอาคาร 2 ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 06-09 ธันวาคม 2559 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 10 คัน (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 06-09 ธันวาคม 2559 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน จำนวน 3 ราย โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อกล้าปาล์มน้ำมันถุงเล็ก จำนวน 200,000 ต้น โดยวิธีกรณีพิเศษ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.014/2560 ลว. 2 ธ.ค. 2560 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม เรื่องสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์งาสไลด์ข้าง ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพตลาดยางพารา 108 แห่ง ตามมาตรา 49(3) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างจัดทำปฏิทินแขวนประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา ภายในวันที่ 2-9 ธ.ค.2559 โทร02-4332222 ต่อ 115 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม เรื่องจัดซื้อตู้อบความร้อน(Hot Air Oven) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับ Cloud Computing พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างกรีดยางในส่วนของหลังคาและประตูหน้าต่าง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร (ต่อ 1 แถว) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กองจัดการโรงงาน ๕ จ.อุดรธานี) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน (กองจัดการโรงงาน ๕ จ.อุดรธานี) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน จำนวน 3 คน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโครงสร้างหลังคาเหล็กเมทัลชีท ขนาด 10x24 เมตร หน้าอาคารที่ทำการส่วนวิศวกรรมฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเขียนแบบแปลนปรับปรุงอาคารชั่งยางแผ่นรมควัน ขนาด 20x50 ตารางเมตร โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างผลิตสกู๊ปสารคดีข่าวฯ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพตลาดยางพารา ๑๐๘ แห่ง ตามมาตรา ๔๙(๓) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย จำนวน 2,665 ตัน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 จำนวน 560 ตัน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย โครงการซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ดับเบิลแค็ป จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.59) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด วงเงินงบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 10 คัน (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเพื่อการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงงานและลูกจ้าง ประจำปี 2559-2561 ของ กยท. วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ โครงการจัดซื้อพาเลท จำนวน 5,000 อัน ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2559 (ติดต่อสอบถาม 024332222-117) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพตลาดยางพารา 108 แห่ง ตามมาตรา49(3) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับ Cloud Computing พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ... สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ... สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาพนักงานทำสวน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ... สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ย.59) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ดับเบิลแค็ป จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 9-14 พ.ย.59) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กยท.จ.ฉะเชิงเทราจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย.59 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 5 คัน ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที 1 พ.ย.2559 - 4 พ.ย. 2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์/โทรสาร จำนวน 108 เครื่อง โครงการเพิ่มพูนศักยภาพตลาดยางพารา 108 แห่ง ตามมาตรา 49(3) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพตลาดยางพารา 108 แห่ง ตามมาตรา 49(3) จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. โทรทัศน์ 40 นิ้ว จำนวน 108 เครื่อง 2. Wireless Keyboard+Mouse จำนวน 108 ชุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 10 คัน ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน จำนวน 3 รายการ (540 เครื่อง) ร่วมวิจารณ์หรือเสนอข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559- 1 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
วิจารณ์ ร่างประกาศโครงการจัดซื้อพาเลท จำนวน 5,000 อัน (27 - 31 ต.ค. 2559) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีจำนวน 3,133.60 ตันเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จัดซื้อชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งเครปเปอร์ จำนวน 10 ชุด (กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี กยท.จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อมซอฟแวร์ (ระยะเวลาวิจารณืหรือเสนอความคิดเห็น ตั้งแต่ 21-26 ตุลาคม 2559) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองและกู้คืนจากอุบัติภัยของระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความหนืดของยาง (Mooney Viscometer พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างจัดทำมาสคอตประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางเช่าอาคารที่ทำการ กยท.จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กยท.จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศของ กยท. โดยวิธีพิเศษ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างการจัดหาบริการเครือข่าย โดยวิธีพิเศษ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ กยท.จ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่าง TOR เครื่องทดสอบความหนืดยาง (Mooney Viscometer) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุยานพาหนะโดยวิธีทอดตลาด วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนส่งยางแท่งและ/หริอน้ำยางข้น ของการยางแห่งประเทศไทย (ครั้งที่2) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้าง Clippign News Online เพื่อตรวจข่าวประจำวัน ตั้งแต่ ต.ค.2559-ก.ย.2560 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ใช้แล้ว ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเคียนซา วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 (80แกรม)ตามคุณลักษณะ และ ตารางราคากลาง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่สิง่ก่อสร้างจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ แปลงผลิตพันธุ์ยาง สุราษฎร์ธานี วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่สิง่ก่อสร้างจัดจ้างทำความสะอาดบริเวณที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 17 เครื่อง (เสนอราคาตั้งแต่วันที่ 14-16 กันยายน 2559 ติดต่อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง กยท. สำนักงานใหญ่ 02-433-2222 ต่อ 117) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ของ กยท. โดยวิธีพิเศษ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (E-Service) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง และระบบภาพ ของการยางแห่งประเทศไทย (ยื่นเสนอราคาวันที่ 9-16 ก.ย. 59)โทร.02-4332222 ต่อ 117 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย/หญิง อาคาร 50 ปี ของการยางแห่งประเทศไทย (ยื่นเสนอราคาวันที่ 9-16 ก.ย. 59)โทร.02-4332222 ต่อ 117 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารชั่งยางเป็น Metal Sheet โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงิน 112,200 บาท วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ จำนวน 16 รายการ (290,650 เล่ม) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องขายทอดตลาดไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (องค์การสวนยางเดิม) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคลากร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back office ของ กยท. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาควนขนุน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุยานพาหนะโดยวิธีทอดตลาด วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ของการยางแห่งประเทศไทย (ยื่นเสนอราคาวันที่ 19-22 ส.ค. 59)โทร.02-4332222 ต่อ 117 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อซื้อปุ๋ยเคมี วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 17-26 ส.ค. 59)โทร.02940-6595 ต่อ 118 และ 120 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ของการยางแห่งประเทศไทย (ยื่นเสนอราคาวันที่ 17-19 ส.ค. 59)โทร.02-4332222 ต่อ 115 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ การจ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคากระเบิ้องโรงงาน STR5L เป็นหลังคาเมทัลชีล พร้อมพัดลมดูดอากาศ กองจัดการโรงงาน 1 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารแบบดิจิตอลระบบ Network วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ และหนู(โดยวิธีตกลงราคา)โทร02-4240575 ยื่นใบเสนอราคาวันที่ 4-8 ส.ค. 59 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ใช้แล้ว วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พาเลทวางยาง จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนส่งยางแท่งและ/หรือน้ำยางข้น ของการยางแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศขายรถตู้, รถกระบะบรรทุก วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตหัวกระดาษและแฟ้มเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รายการ โดยวิธ๊ตกลงราคา วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จัดซื้อหลอดไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมติดตั้ง ราคากลางจำนวน 198,357 บาท ยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 11-13 ก.ค. 2559 โทร02-4240575 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างเหมางานประชาสัมพันธ์ พิธีการ และจัดกิจกรรมงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาจัดทำเสื้อประชาสัมพันธ์ วันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 4,000 ตัว โดยวิธีพิเศษ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ โครงการสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ จำนวน 160,850 กิโลกรัม (ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ผลิตยางแท่งสกิม และจ้างเหมาแรงงานตัดยางบ่อปูนพร้อมขนขึ้นรถบรรทุก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 812 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 ภายในวันที่ 2-6 มิ.ย.2559เว้นวันหยุดราชการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ โครงการสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ จำนวน 160,850 กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขอบเขตของงานการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ผวก.) พร้อมตารางราคากลาง โดยวิธีพิเศษ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนตู้ MDB ระบบจ่ายไฟฟ้า STR 20 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์หนังสือประจำตัวผู้รับการปลูกแทนและสติ๊กเกอร์ต่อเนื่องรายละเอียดตามเอกสารแนบ ยื่นใบเสนอราคาตั้งแต่่30 พ.ค.-1 มิ.ย.59 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อลูกปืนลูกกลิ้งเครปเปอร์ พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศประมูลแม่ปุ๋ยเคมี จำนวน 1,580 ตัน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อกยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่ง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพัสดุเป็นห้องทำงานแผนกพัฒนานิเทศฯ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สกย.จ.สุรินทร์ ประกาศสอบราคาปรับปรุงบ้านพัก ผอ.สกย.จ. (1หลัง1ยูนิต) ปรับปรุงบ้านพัก ผช.ผอ.สกย.จ.และ ห.สบท. (1หลัง2ยูนิต) ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (1หลัง2ยูนิต) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สกย.จ.ตรัง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครผู้ประกันภัยสต๊อกยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่งในคลังสินค้า (โกดัง) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูเก็ต โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูเก็ต วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาการซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 400 ตัน วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภููเก็ต วิจารณ์ในระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค. 59 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 2) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานฯ (การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำกรดฟอร์มิค 94% (HCOOH) จำนวน 500 ถัง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขนส่งน้ำยางและเศษยางของการยางแห่งประเทศไทย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจักรรีดยาง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล” วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการก่อสร้างโกดังเก็บสต๊อคยาง แผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30 x 70 เมตร พร้อมพาเลสเหล็ก ฝ่ายโรงงาน 3 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 จำนวน 30,000 เล่ม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานเทปาล์มน้ำมัน ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเบตง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2 ) เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ค.011/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แก้ไขปรับปรุงร่าง TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 2 รายการ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2559) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การยางแห่งประเทศไทย จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู่ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ สกย.จ.กระบี่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักปม ชนิดฟิคซ์ล็อค ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ สกย.จ.กระบี่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายถักปม ชนิดฟิคซ์ล็อคศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาขุดลอกสระน้ำ ศรย.จ.ขอนแก่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซื้อถุงเพาะชำใหญ่ซื้อโดยวิธีตกลงราคา สกย.จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านพักสำนักงาน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างทำชุดแม่พิมพ์ จำนวน 18 ชุด (ครั้งที่ 2) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจ้างเหมาบริการโปรแกรมเพื่อซื้อ-ขายยางพาราในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเบตง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ค.009/2559 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ขอนแก่น วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้รองรับ Cloud Computing พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างTOR โครงการจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 2 รายการ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจร ประจำปี 2559 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48 % และพาราควอท วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (องค์การสวนยางเดิม) ในเขตพื้นที่ เขต 3 ฝ่ายสวน3 โดยวิธียื่นประมูลเสนอราคา (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้รองรับ Cloud Computing พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร 2 หลัง และปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 15 ห้อง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สกย.จ.ขอนแก่น จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 1,000 กิโลกรัม วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศขายรถตู้ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคางานจ้างเคลือบพื้นบริเวณหน้าลิฟต อาคารจอดรถ พื้นที่ 576.39 ตร.ม. จำนวน 4 ชั้น กรุงเทพฯ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำบาดาลและเครื่องปรับอากาศ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมให้คำปรึกษา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 4 ศรีสะเกษ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 2 รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีฯ เขต 2 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 18 คัน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเผยแพร่สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อนิตยสารไม่ลองไม่รู้ เกษตรมือโปร ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจ้างเผยแพร่สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อนิตยสารยางไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อเครื่องชั่งประจำปี 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตข่าวและบทความประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สำนักงานกองทุนสงเคราห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเครื่องชั่ง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จัดซื้อเครื่องชั่ง ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อเครื่อง GPS จำนวน 250 เครื่อง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 18 คัน (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ 13-18 พ.ย.58) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านยางพาราผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (รวมVat7%) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบ้านนาสาร วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประเมินความสามารถของบุคคลากร วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่อง GPS จำนวน 250 เครื่อง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 งาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน ประจำปี 2559 จำนวน 15,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข และตามราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ จำนวน 7 ชุด วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ สกย.จ.เบตง เรื่อง จำหน่ายรถยนต์โดยวิธีการขายทอดตลาด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เครื่งยนต์ดีเซล ดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 22 คัน วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (องค์การสวนยางเดิม) จำนวน 2 แปลง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อน้ำกรดกำมะถัน 98% วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ฝ่ายโรงงาน 5 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2559 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายละเอียดงานจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.เวียงสระ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.คีรีรัฐนิคม วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางงานปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องจ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาและข่าวการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กยท. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างโครงการจัดหาบริการเครือข่าย โดยวิธีพิเศษ งบประมาณ 13,687,440.- บาท วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR-Site) โดยวิธีพิเศษ งบประมาณ 2,009,460.-บาท วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศการบริหารจัดการโครงการ โดยวิธีพิเศษ งบประมาณ 169,000.- บาท วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด