ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดมเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด