ประกาศประกวดราคา สอบราคา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน ส.ค. 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer โดยวิธีเฉพาะเจาะ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรมในการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer โดย วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและเพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครืองจักร จำนวน 18 ชุด วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Center) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน A1 จำนวน 5 ชุด วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติโรงงาน A2 จำนวน 20 ชุด วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ จำนวน 4 แห่ง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวขาวพื้นนุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 18 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน A1 จำนวน 5 ชุด วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติโรงงาน A2 จำนวน 20 ชุด วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและเพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครืองจักร จำนวน 18 ชุด วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประปาใหม่ ภายในกรมการข้าว วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศจัดซื้อปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน A๑ จำนวน ๕ ชุด วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศจัดจ้างปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร จำนวน ๑๘ ชุด วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศจัดซื้อเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ โรงงาน A๒ จำนวน ๒๐ ชุด วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กถ 1172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี พ.ศ. 2563 และรายงานปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารฟอสฟีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ กข 58 1 1001 01 117 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการ คู่มือเจ้าหน้าที่ และคู่มือเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเข็นของ จำนวน 2 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ (1) กข 61-1-0613-59-001 และ (2) ED กข 61-1-0613-59-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R2,R3 และ R4 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ และ Drum Cartridge Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอจากใบข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กช 9532 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าว กับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาร์ตเวิร์คและฟิวเจอร์บอร์ด เรื่อง เส้นทางการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 1468 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถฟาร์แทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ กข-58-1-0505-06-002 (กคร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ สรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2563 จำนวน 500 เล่ม และ สรุปผลการดำเนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว และโครงการพัฒนาพื วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อเรียนรู้และคู่มือปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ กข 62-5-0112-01-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการพร้อมเข้าเล่ม ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4105 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 กบ 8432 กทม. และหมายเลขทะเบียน 1 กถ 1172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้น HP Officejet Pro 8720 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดสัมมนาชี้แจงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดสัมมนาชี้แจงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์วารสาร ใบธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กราการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง เพื่อดำเนินงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ปี2564 หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถของชาวนาต้นแบบ โดยวิธีเฉาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ปี2564 หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถชาวนาต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ปี2564 หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถชาวนาต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารคู่มือปฏิบัติงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริิ พร้อมเข้าเล่มแบบไสกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสัมมนา วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว (เทศกาลของขวัญ) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊กอัพประตูบานสวิง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดสัมมนาวางแผนพัฒนาการทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เพื่อสาธิตการทำชาข้าวเหนียวดำลืมผัว และข้าวกล้องไข่เจียวสมุนไพรในโครงการพระดาบสสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกในโครงการพระดาบสสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ทดิส ขนาดความจุ 1 TB วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเกสาร โดบวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎฮ 9928 กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อพลาสติกรองตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 38 ราย วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศุนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมการข้าว จำนวน ๙ รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดข่าว (Clipping news) จากหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ และหนู ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายในสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารในการจัดสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เตาอบไฟฟ้า) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศกรมการข้าว เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะกสเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประมวลผลข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมฃาวนาอาสา วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแคตตาล็อกประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี2563 หลักศุตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2563 รุ่นที่2 โดย วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเเปรื่อง (Smart Farmer) ปี63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ กข-57-1-0502-06-001 (รรข.) จำนวน 3 รายการ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป (GI-EU) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อมูลประจำศูนย์ข้าวชุมชน ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กถ 1172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎศ 5027 กรุงเทพมหานคร โดยวีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 กบ 8432 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แป้งจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงานกรมการข้าว วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อเผยแพร่ ภาพใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี2563 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ภาพใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี2563 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสารคดีโทรทัศน์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๓ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารสัมมนา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่ารถบัส ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 42 ที่นั่ง และเช่าเหมารถยนต์ โดยไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๖กฬ๒๙๒๘ กรุงเทพฯ พร้อมติดตั้ง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำเข้าและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล (Data Cleansing) โครงการอินทรีย์ล้านไร่ ปี ๒๕๖๒ (T๑-T๓) และโครงการนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ในระบบ Rice Cert. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร โดยดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ Prees Tour เส้นทางการผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์..สู่สินค้าข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับปะเทศและองค์กรชาวนาภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิธีเฉพา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และวัสดุในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารในการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือวิธีการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2และT3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 170652012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบจากข้าวอินทรีย์) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการประกวดข้าว เพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีาสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ผงปรุงสำเร็จรูปรสลาบจากข้าวอินทรีย์) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (ร่าง) ประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) ของกลุ่มเกษตรกร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียน ประกอบการฝึกอบรมชาวนามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยาด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตร ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) ของกลุ่มเกษตรกร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (ร่าง) ประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการพร้อมบริการติดตั้งหมายเลขทะเบียน ฮธ 4193 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2563 หลักสูตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 รุ่น 2 โดยว วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์แป้งเค้กจากข้าว) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ครถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎศ 5340 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กฉ 8267 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ผระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเกอสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 และสมุดบันทึกเกาตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษา – ล้างและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชาย-หญิง ภายในอาคารสำนักงาน และหลังอาคารฝึกอบรม โดยวิะ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่และคู่มือเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) ของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศกระกวดซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์เอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิวและแชมพูผสมครีมนวดผมจากข้าว วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้อง) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทาที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในกรมการข้าว วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 และรายงานการปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกวดราคาซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมป้าย ประตู ทางเดิน บริเวณสถานีเรียนรู้โครงการพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องซีลสุญญษกาศ) จำนวน ๒๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4906 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "65 พรรษา แห่งการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับชุดเครื่องแยกสารพันธุ์กรรมแนวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮบ 9348 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hup) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ED กรข. กข. 56 - 1 -1208 - 03 - 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและจำทำรั้วด้านหน้าศุนย์วิจัยข้าวชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดไข้แบบอินฟราเรด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 18 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อพาเลทพลาสติก ขนาด 110 x 110 x 15 ซม. รับน้ำหนัก 3 ตัน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน ๒๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กช 9532 กทม. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว ด้วยนวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเติมเครื่องปั่นไฟ (Genreator) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ข้าราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4105 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิเส์ (e-biding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกเก็บเอกสาร แบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปผึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าว GAP วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Officer วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Off วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Officer ด้านมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮว 1468 กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Fermer) หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Fermer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะเป๋าใส่เอกสรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 1467 กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมุ้งไนล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกในโครงการพระดาบสสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ร่างประกาศจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางชะลอความเร็วรถ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มตราช้าง 2 ห่วง จำนวน 108 แฟ้ม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4193 กทม และ 1กฉ 8267 กทม โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กช 9532 กทม. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปี 2562 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กถ 1172 กทม. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารใบธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี2563 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ โดยวิะเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ 5034 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในงาน วันเกษตรแห่งชาตื ประจำปี 2563 ภายใต้การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฐ-8507 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4 กฬ 1510 กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 24 อัน วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jombo bag) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับสาธิตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 1468 กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการฯ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 6782 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการฏิบัติงาน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ-7557 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาและแปลงนาทดลอง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต (แช่ตัวอย่างข้าวและสารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสวิงโฉบแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 7586 กทม. วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์ 7 กช 6249 กทม. วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่พันธุ์ข้าวใหม่ 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล 6175 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล 6175 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กข-60-1-0107-61-001 (กคร.) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 513 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 2562) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 7 เครื่องและโน้ต 1 เครื่อง ระยะเวลา 5 เดือน 15 วัน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้าง บำรุง ดูแล และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่ออธิบดีกรมการข้าว จำนวน ๑ ป้าย วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อแบตเตอรี่ไมโคโฟนไร้สายสำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 60 ก้อน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติและวัสดุประกอบพิธีการ จำนวน 7 รายการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารการเงินและพัสดุจ้างทำซอง จำนวน ๕ รายการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฟิล์มกระจกรถยนต์ จำนวน 3 คัน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมาตรฐานสหภาพยุโรป วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมนเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับ GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 1,800 รีม วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพภาพ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพภาพ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource) ตรวจประเมิน ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource) ตรวจประเมิน ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว/พืชร่วมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบจำลองโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปข้าว ปี ๒๕๖๒ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศและเอกสารประกวดการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงต้นไม้และไม้ประดับ บริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานำเข้าและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ข้อมูล T1 จากระบบ Organic Farm และข้อมูลรับสมัครเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานำเข้าและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล (Data cleansing) ข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ข้อมูล T1 จากระบบ Organic Farm และข้อมูลรับสมัครเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R2 R3 และ R4 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กก 2837 กทม. วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 1890 กทม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎฮ-9928 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ-4833 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล-6173 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธ์ุแท้ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล-6170 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหนังสือพิมพ์เพื่อลงพิมพ์ประกาศคำสั่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของกรมการข้าว วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี62 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮย 1568 กทม. วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์บราวนี่อบกรอบจากปลายข้าวหอมมะลิ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายข้าวพันธ์ุแท้ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ ภาคใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนกรรผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎค-7886 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหารระดับต้น (รองอธิบดี) จำนวน ๒ ห้อง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมประตู จำนวน ๑ รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมการข้าว จำนวน ๑ ป้าย วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ กข 54 1 0107 01 211 และกช 54 1 0107 01 213 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัรฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อสูบน้ำพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 9 รายการ 18 อัน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๑๑๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ-4975 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่ตัวอย่างข้าวและวัสดุนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริตามพระราชประสงค์หุบกะพง ประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร ประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอสการและวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 5 รายการ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ Press Tour กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฐ-8570 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ-4833 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ-7557 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กฉ-8275 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกด-ด่างของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าของกรมการข้าว จำนวน ๒ ลูก วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร tricyclazole และจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาลเพื่อเปรียบเทียบ ณ ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและแบบบันทึกข้อบกพร่อง(GS-05และ GS-05/1) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและแบบบันทึกข้อบกพร่อง(GS-05และ GS-05/1) ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กทม. พร้อมบริการติดตั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กทม. พร้อมบริการติดตั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กทม. พร้อมบริการติดตั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 พร้อมประดับริ้วผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ ๗๕๘๖ กทม. พร้อมบริการติดตั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกุญแจ จำนวน 2 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสูบน้ำ จำนวน 7 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อโปเตโต้ และข้าวโอ๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กช 9532 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและแบบบันทึกข้อบกพร่อง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและแบบบันทึกข้อบกพร่อง (GS-05 และ GS-05/1) ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงานกรมการข้าว วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาตตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมกำหนดเป้าหมายและแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเอกสารตรวจรับงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนิติกรด้านกฎหมาย วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแตนนอน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 2 คน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บนสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกวดราคารจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร tricyclazole และจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเพาะความงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำถุงเงิน-ถุงทองและถุงผ้าแก้วพร้อมบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ ปี 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบการจัดสัมมนาการพัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 1468 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายาง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฬ 8793 กทม. จำนวน 1 คัน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและตกแต่งอุปกรณ์กระบุงข้าวเพื่อใช้ซ่อมในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประกอบการจัดสัมมนาการพัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการจัดสัมมนาการพัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการจัดสัมมนาการพัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโรคข้าวที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ED กข-57-1-0502-06-001 (รรข.) และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ED กรข. กข 56-1-1208-03-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ถัง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กง 8538 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ กข 60-1-0201-61-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำซองพลาสติกเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (ผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าว) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีการผลิตข้าวจาปอนิกาในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเพื่อร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand Research Expo 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 19 รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสัมมนา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ราย วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสัมมนา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสัมมนาบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี62 (ครั้งที่2) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 30 ราย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการผลิตการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ชล ๖๑๗๕ กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงกลุ่ม AEC วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซื้อท่อน้ำ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลากรดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพข้อมูล (Data cleansing) ข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ข้อมูล T1 จากระบบ Oraganic Farm ให้รองรับการนำเข้าข้อมูลฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังกรมการข้าว ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชาวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ก.พ. 62 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศสส.อ.3/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในงานทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กรมการข้าว ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังกรมการข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎค7886 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮธ 9233 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในงานทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๗๕๕๗ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 6782 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดไวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศและเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานกรมการข้าว ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายพานเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลูกดรัมสร้างภาพของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อประกอบการฝึกอบรมของสำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎศ 4975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ชล 6173 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซองไปรษณีย์พลาสติก วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการ การจัดงานและกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ (Thai Rice Festival 2018) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง คำแนะนำการจัดการการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง คำแนะนำการจัดการการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ (Thai Rice Festival 2018) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลี้ยงแมลง (สำหรับใช้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแร็คขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินนทรีย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู่้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ กช ๙๕๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 1468 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กทม. พร้อมบริการติดตั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 41 อัน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเช่าอุปกรณ์สำหรับงานการแสดงผลข้อมูลแผนที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวโดยใช้ดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎฮ-9928 กรุงเทพมหานครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อเครื่องดูดแมลง D-vac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๑๑๗๒ กทม. วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายพานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนิติกรด้านกฎหมาย วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านหน้าห้องผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป (สารวัตร) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป (GAP) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 50 ที่นั่ง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจัดสัมมนาร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล 6175 กทม. วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิงหลังอาคารฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ระบบดีเซล) ที่มีกำลังไฟฟ้า 5KW วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮย๑๕๖๘ กทม. จำนวน ๑ คัน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว (Niche Market) ปี 2561 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภารกิจของสารวัตรข้าว ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนุ้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กพับได้ชั้นเดียว จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างประจำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา Cleansing ข้อมูล GAP ปี 2557 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R2 เครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิวเซอร์ ชุดทำภาพและเป็นตัวละลายหมึก และ เบลท์ ยูนิต ชุดสายพานลำเลียงกระดาษไปทำภาพ ของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำชุดนิรรศการเคลื่อนที่การจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวีดิทัศน์ "กระบวนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ" วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกอบผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ วายในหลวง ปี ๒๕๖๐ จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือการปลูกข้าวในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเพาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดรทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขัดและทาสีรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเปลี่ยนป้ายสถานีเรียนรู้ภายนอกอาคารที่ชำรุด จำนวน 8 สถานี โดยวิะ๊เฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารในการสัมมนาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองครุฑ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน (เปลี่ยนล้อเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซึ่งผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาประดับริ้วผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารพะบรมราชินันาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าว หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาประดับรั้วผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 6782 กทม. จำนวน 1 คัน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประกาศเรื่อง จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารร่วม (e-Doc/e-Sharing) เพื่อรองรับการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลของคณะทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดรา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน มาตรฐาน GAP วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกเครื่องพิมพ์ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประกาศร่าง เรื่อง จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารร่วม (e-Doc/e-Sharing) เพื่อรองรับการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลของคณะทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเพาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2560 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Rice Bran Protein Hydrolysate) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาข้าว วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สำนักบริหารกลาง ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือขั้นตอนวิธีการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดจ่ายไฟฟ้าของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (กาแฟจากข้าวเสริมคอลลาเจน) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตาข่ายป้องกันนก (สำหรับแปลงนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลรองรับและสนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ที่นั่ง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมการข้าว จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (น้ำสลัดข้าวสองสีทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุรักสุขภาพ) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ POP UP วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ 4966 กทม. วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เรื่อง ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ใช้สำหรับศึกษาการเจริญเติบโตและให้ผลผลืตข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา ซื้อวัสดุการเกษตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 7221 กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา ซื้อวัสดุการเกษตร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาจัดทำ Agri Map วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ GIN Conference วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
[ร่าง] ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ Gin Conference (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้าดินปลูกข้าวในกระถางเพื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
[ร่าง] ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
[ร่าง] ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลรองรับและสนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ Agri-Map วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย ส่วนกลาง ( ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง (ครีมกันแดดน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ SPF50 PA+++) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ Gin Conference (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R4 เครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R4 เครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R4 เครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนิติกรด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๓ รายการ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมุ้งพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรม ไปฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินในแปลงนาตามมาตรฐานการผลิตข้าว GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างผลิตสื่อโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตามรอยพ่อ สานต่องานข้าวเพื่อแผ่นดิน กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสัมมนา จำนวน 5 รายการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 2 กบ 8432 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ-7586 กรุงเทพมหานคร กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกจัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 6782 กทม. จำนวน 1 คัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้าเล่ม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาเขียนแบบ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นเคลือบ A4 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเชิญชวนจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๕ เครื่อง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ปรับปรุงร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ๊นต์แบบ A๓ ขาว-ดำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างโปรแกรมบรหารจัดการงบประมาณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นต์ไข A๑ ขาว-ดำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเจาะจง กมข. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าวโครงการ จัดซื้อไม้กวาดแข็งด้ามยาว วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซม ตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ภายในอาคารฝึกอบรมกองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศขอบเขต TOR จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าว GAP จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลงผลิตข้าว GAP วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ๊นแบบ A1 ขาว-ดำ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดสัมมนา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ปี 2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้อสัมพัทธ์ กมข.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สัญญาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๔๐๐ รีม และ A3 จำนวน ๒๐ รีม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 1890 กรุงเทพมหานคร กมข. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กต 5634 กรุงเทพมหานคร กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กก-2837 กรุงเทพมหานคร กมข. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบห่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคุณลักษณะรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ-1890 กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลกสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน ๙ ราย วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) ปี 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โครงการ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงู ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้นรุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โครงการ จ้างจัดนิทรรศการข้าวเป็นยา ธัญโอสถ ภายใต้การจัดประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าว วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าว จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามศาสตร์พระราชา เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถราชการทะเบียน 2 กบ 8432 กทม. วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับ บริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ จำนวน 3 คัน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการนาขั้นบันไดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 30 วัน วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพฯ ปี 2560 โครงการ Niche Market วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่าง ดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๐/๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าว ปี 2560 โครงการ Niche Market ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก Outsource ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างฯ (Niche Market) ปี 2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุเสื่อมสภาพ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบการบริหารจัดการโรงสีข้าวเพื่อขอรับการรับรองและการตรวจประเมินโรงสีข้าว วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2559 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ เรื่องสอบราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศจ้างเหมางานปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างสอบเทียบเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแนวทางดำเนินงาน กรมการข้าว ปี 2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว จำนวน ๑๔ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว จำนวน ๑๐๘ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(b-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอถังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo Bag) จำนวน 5,000 ใบ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหมญ่่ ปี2560 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง)ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สช.5.59 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สช.4.59 เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือกฯ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติทางการเกาตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าว และบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบตุณภาพทางกายภาพ ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศขอบเขตรายละเอียดการจัดจ้าง (TOR) จัดงาน "รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวฯ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศขอบเขตงาน การนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาระบบควบคุมภายในกลุ่ม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อมุ้งตาข่ายในล่อนพลาสติกรองตากข้าว โดยวิธี(e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา่จ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ิe-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าวกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสรอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ โดยวิธีตกลงราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ิe-bidding) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคามุ่งตาข่ายไนล่อนพลาสติกกรองตากข้าว โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจฯ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง ยกเลิกประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสถาพการใช้งาน วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจฯ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหมดสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 20 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ... เชื่อมโยง
กษ 2606-645 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดบวิธีตกลงราคา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2559 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครนายก วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวศรีสะเกษ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีตกลงราคา วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจฯ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2559 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ปรกาศ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สจ.2/59 เรื่องสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับเชื่อมโยง เครื่อข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวและส่วนภูมิภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนา Operation Room วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อกระสอบปอ ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2559 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลาง ซื้อพัฒนา Operation Room วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส์ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง 24 เครื่อง แบบที่ 2 จำนวน 26 เครื่อง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อพัฒนา Operation Room วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กองตรวจสอบฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบฯ การข้าว ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2559 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ซื้อพัฒนา Operation Room วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะกองตรวจสอบฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กองตรวจสอบฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่า่นการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 กรมการข้าวได้มีประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 20 รายการ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรมการข้าว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 20 รายการ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กองประสานโครงการพระราชดำริ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองประสานโครงการพระราชดำริ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กองประสานโครงการพระราชดำริ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยาม วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองประสานโครงการพระราชดำริ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยาม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๕๘ สำหรับภาคเหนือ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๕๘ สำหรับภาคเหนือ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อถาดเพาะกล้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาซื้อถาดเพาะกล้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (์Niche Market) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (์Niche Market) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2558 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมสัมมนา(1หลัง) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมสัมมนา(1หลัง) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมสัมมนา(1หลัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมสัมมนา(1หลัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ร่างขอบเขตของ (TOR) จ้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมสัมมนา (1หลัง) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ร่างขอบเขตของ (TOR) จ้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมสัมมนา (1หลัง) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด