กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน ส.ค. 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด