กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด