กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุุ่นที่ 1 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ" สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับส่วนราชการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการประชุมชี้แจงการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่น 1 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่น 2 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 10 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 4 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 5 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 6 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 8 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธี e-market และ วิธี e-bidding สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 9 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด