กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
แนวสทางการจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 9 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแร่และการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง พ.ศ. 2558 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การให้แต่งตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การแจ้งและรับแจ้ง 2556 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขึ้นทะเบียน 2556 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวง1 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้การขอเพิ่มเติมวงเงินรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในกรณีที่รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณใดๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นขอเพิ่มวงเงินงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติก่อนดำเนินการต่อไป ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวานในหลวง" ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดยโสธร วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด