อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
2. ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ... อ่านต่อ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (มาตรา 14 : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด