ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการการลด คัดแยขยะ ลดการใช้พลาสติกและโฟม การลดพลังงาน และการจัดทำ กิจกรรม 5 ส.ภายในหน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการการลด คัดแยขยะ ลดการใช้พลาสติกและโฟม การลดพลังงาน และการจัดทำ กิจกรรม 5 ส.ภายในหน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการ กิจกรรม "ไม้รักษ์เมือง" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การลงพื้นที่การใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 อบต.โคกชำแระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการ กิจกรรม "ไม้รักษ์เมือง" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การลงพื้นที่การใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 อบต.คันไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การลงพื้นที่การใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 อบต.บุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด