ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Zero Waste ขยะเหลือศูนย์   ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 (ล่าสุด)   ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ... อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดี วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒   ... อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดี วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด