สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด