มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
กองทุนฟื้นฟูระยะที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กองทุนฟื้นฟูระยะที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นตามแนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market e-bibding วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือที่ กค 0421.3/ว 79 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558   ... อ่านต่อ
มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ   ... อ่านต่อ
มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 22 เมษายน 2558   ... อ่านต่อ
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557   ... อ่านต่อ
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบ มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556   ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555   ... อ่านต่อ
มติคณะมนตรีทบทวนเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเมื่อวันที 22 มีนาคม 2536   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด