มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่ 17 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการลงทะเเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งคณะทำงานประเมินผลความคุ้มค่ามาตราการ ชิมช้อปใช้ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี(กระทรวงการคลัง) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตราการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตราการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
กองทุนฟื้นฟูระยะที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กองทุนฟื้นฟูระยะที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นตามแนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market e-bibding วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา covid19   ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือที่ กค 0421.3/ว 79 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558   ... อ่านต่อ
มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ   ... อ่านต่อ
มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 22 เมษายน 2558   ... อ่านต่อ
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557   ... อ่านต่อ
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบ มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556   ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย   ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555   ... อ่านต่อ
มติคณะมนตรีทบทวนเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเมื่อวันที 22 มีนาคม 2536   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด