มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการทำสำมะโน สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 16 ฉบับ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ทุกกระทรวง/หน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ทุกกระทรวง/หน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2558 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2558 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2557 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2-2557 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1-2557 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2557 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2557 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2556 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด