มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2561 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เงินเบี้ยหวัดฯ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2561 และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ปี 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (นายยุทธนา หยิมการุณ และคณะ) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (นายวิเชียร พงศธร) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. .... วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อการตรวจคนเข้าเมือง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. .... วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. .... วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ....  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. .... วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร และกองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็กจังหวัด  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ) (จำนวน 7 คน 1. ศาสตราจารย์ตีรณ์ พงศ์มฆพัฒน์ ฯลฯ) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และบริษัทย่อยปี 2560 และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ปี 2561 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการนำเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) (ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และรองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2559 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 158,445,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม พ.ศ. .... วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและผูกพันงบประมาณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การรายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 7 เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ... วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2558 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 5 ราย 1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ฯลฯ) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การเสนอความเห็นการจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งนอกเหนือวาระ) (รองศาสตาจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผนดิน พ.ศ. ... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน...) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แนวทางและมาตรการในการดำเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ตุลาคม 2558 (เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขออนุมัติจำหน่ายหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของบริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ปี 2557 และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ปี 2558 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (จำนวน 3 คน 1. นายกฤษฎา บุณยสมิต ฯลฯ) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย - เยอรมัน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ความคืบหน้าและการดำเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ) วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด