สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ OPOAI ปี 2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 10/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญจ้างเลขที่ 9/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 6/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 7/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 4/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 7 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 6 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 5 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 5 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 4 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 3 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 2 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง 1 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (เจ้าพนักงานธุรการ) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการมาตรฐาน) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด