คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือ Mobile Application   ... อ่านต่อ
คู่มือการใช่้งานระบบ Live Chat   ... อ่านต่อ
คู่มือแจ้งปัญหาการใช้งาน IR Online   ... อ่านต่อ
คู่มือการให้บริการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2554)   ... อ่านต่อ
คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   ... อ่านต่อ
คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในส่วนภูมิภาค(หนึ่งจังหวัดหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)ของสำนักงานคลังจ.อุบลฯ   ... อ่านต่อ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   ... อ่านต่อ
คู่มือการลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป โครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   ... อ่านต่อ
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ (e-GP)   ... อ่านต่อ
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ   ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online   ... อ่านต่อ
คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online   ... อ่านต่อ
คู่มือขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี   ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับหนังสือสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้   ... อ่านต่อ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวฯ (ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 289 ลงวันที30 ก.ค.2555)   ... อ่านต่อ
แนวทางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด