คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2554)   ... อ่านต่อ
คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   ... อ่านต่อ
คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในส่วนภูมิภาค(หนึ่งจังหวัดหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)ของสำนักงานคลังจ.อุบลฯ   ... อ่านต่อ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   ... อ่านต่อ
คู่มือการลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป โครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   ... อ่านต่อ
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ (e-GP)   ... อ่านต่อ
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ   ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online   ... อ่านต่อ
คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online   ... อ่านต่อ
คู่มือขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี   ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับหนังสือสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้   ... อ่านต่อ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวฯ (ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 289 ลงวันที30 ก.ค.2555)   ... อ่านต่อ
แนวทางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด