คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ และการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมช้อมูล การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานสนาม การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ.2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานสนาม แบบสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2559 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานและบรรณาธิกรลงรหัส โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังการของประชากร พ.ศ. 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด