คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
01 การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรณีส่งออกทางอากาศและตรวจในสถานที่) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
02 การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช แบบทั้งระบบการผลิต วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
03 การออกใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้าม (เฉพาะสิ่งต้องห้ามที่ได้กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าไว้ชัดเจนแล้ว) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
04 การกำจัดศัตรูพืชกักกันสำหรับการส่งออกผักและผลไม้ตามข้อตกลงพิเศษ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
05 การยื่นขอตรวจพืช และ/หรือควบคุมการกำจัดศัตรูพืชนอกสถานที่ให้บริการ เพื่อขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
06 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรณีตรวจพืช และ/หรือควบคุมการกำจัดศัตรูพืชนอกสถานที่ให้บริการ) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
07 การขึ้นทะเบียนโรงรมเมทิลโบรไมด์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
08 การออกใบอนุญาตค้ายาง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
09 การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช แบบแต่ละรุ่นการผลิต วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
10 การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
11 การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
12 การรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู้ผลิตผัก ผลไม้แช่เยือกแข็ง และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
13 การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
14 การออกใบอนุญาตเป็นผู้นำยางเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
15 การขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
16 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
17 การตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
18 การกำหนดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
19 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
20 การจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
21 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
22 การออกใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
23 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพืช) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
24 การขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้เงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
25 การส่งออกปุ๋ยไปนอกราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
26 การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
27 การขออนุญาตนำหรือสั่งเคมีภัณฑ์บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องนำขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
28 การออกหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
29 การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
30 การออกหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
31 การนำปุ๋ยเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
32 การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
33 การส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
34 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกผักและผลไม้ตามข้อตกลงพิเศษ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
35 การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
36 การออกใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกปุ๋ย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
37 การออกใบอนุญาตนำผ่านปุ๋ย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
38 การสุ่มตรวจศัตรูพืชสำหรับการส่งออกผักและผลไม้ตามข้อตกลงพิเศษ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
39 การออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย/การออกใบรับแจ้งการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
40 การต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
41 การออกหนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
42 การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
43 การออกหนังสืออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
44 การออกหนังสืออนุญาตนำผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
45 การออกหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม และหนังสือรับรองการส่งออกอื่น ๆ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
46 การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
47 การออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
48 การออกใบรับรองคุณภาพน้ำยางข้น วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
49 การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกซึ่งต้นยาง ดอก เมล็ดของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
50 การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
51 การออกใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
52 การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (กลุ่มที่ 2 พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี ) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
53 การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
54 การออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยาง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
55 การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (กลุ่มที่ 3 พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
56 การออกหนังสือรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
57 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองพืชหรือสินค้าพืชที่มิได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
58 การออกหนังสือรับรองพืชหรือสินค้าพืชที่มิได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
59 การออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
60 การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
61 การยื่นแบบแจ้งรายละเอียดเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
62 การออกใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออก / นำผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
63 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ กรณีรับรองเมล็ดพันธุ์เฉพาะตัวอย่าง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
64 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
65 การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (กลุ่มที่1 พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกินสองปี) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
66 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเบื้องต้น วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
67 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชั่วคราว วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
68 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อรับขึ้นทะเบียน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
69 การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (Phytosanitary Certificate for Re-export) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
70 การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
71 การออกหนังสืออนุญาตนำเข้า / ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
72 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้ามสิ่งกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้ามตามพ.ร.บ. กักพืชพ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
73 การแจ้งรายการนำเข้า/ส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าแต่ละคราว วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
74 การออกใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออกวัตถุอันตราย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
75 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
76 การยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
77 การออกใบอนุญาตนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดเข้มข้น เพื่อผลิตผสมปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
78 การออกใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อส่งไปทำข้อมูลพิษวิทยา วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
79 การออกใบอนุญาตผลิต/นำเข้าตัวอย่างกรณีขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
80 การออกใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
81 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (กรณีนำเข้าเพื่อใช้ทำพันธุ์) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
82 การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร (สารชีวินทรีย์) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
83 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ กรณีรับรองเมล็ดพันธุ์ทั้งชุด วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
84 การนำตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
85 การนำตัวอย่างปุ๋ยเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
86 การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
87 การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช (กรณีที่ขอบข่ายรายการทดสอบยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
88 การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช (กรณีที่ขอบข่ายรายการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด