พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
2 นโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์) 
3 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) 
4 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) 
5 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 
6 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ สำนักงานสถิติแห่งชติ ปีงบประมาณ 2558 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 1/2560 
2 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1/2560 (เงินบริจาคแห่งประเทศไทย) 
3 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560 
4 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 2_1/2560 
5 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 3/2560 
6 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560 
7 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 5/2560 
8 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 6/2560 
9 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 8/2560 
10 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559 
11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 
12 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนตุลาคม 2559 
13 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560 
14 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560 (เบิกแทน สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ) 
15 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
17 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
18 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560 (กันไว้เหลื่อมปี) 
19 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 15/2560 (เบิกแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ) 
20 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 15/2560 
21 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 16/2560 
22 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 17/2560 
23 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 18/2560 
24 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559 
25 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 
26 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนธันวาคม 2559 
27 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 19/2560 
28 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 20/2560 
29 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 21/2560 
30 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 22/2560 
31 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560 
32 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560 
33 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนมกราคม 2560 
34 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 25/2560 
35 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 27/2560 
36 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
37 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
38 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
39 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 29/2560 
40 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 30/2560 
41 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 31/2560 
42 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 31/2560 (เบิกแทน ปปส.) 
43 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 36/2560 
44 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 37/2560 
45 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 38/2560 
46 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 39/2560 
47 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 40/2560 
48 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 41/2560 
49 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 
50 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 
51 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนมีนาคม 2560 
52 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 42/2560 
53 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 43/2560 
54 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 47/2560 
55 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 48/2560 
56 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 49/2560 
57 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 
58 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 
59 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนเมษายน 2560 
60 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 50/2560 
61 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 51/2560 
62ง 241 เงินในงบประมาณ 
63 แผนปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 
64 แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
65 แผนงานผลิตข้อมูลสถิติ ในช่วง 4 ปี ปีงบประมาณ 2558 - 2561 
66 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 
67 บันทึกช่วยจำ ปฏิทิน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
68 แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 
69 แผนงานผลิตข้อมูลสถิติในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
70 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 
71 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
72 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 54/2560 
73 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 55/2560 
74 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 
75 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
76 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 56/2560 
77 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 57/2560 
78 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 58/2560 
79 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 61/2560 
80 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 63/2560 
81 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 64/2560 
82 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 
83 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 
84 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
85 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 65/2560 
86 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 66/2560 
87 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 67/2560 
88 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 68/2560 
89 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
90 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 
91 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
92 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 71/2560 
93 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 77/2560 
94 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
95 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 
96 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 86/2560 
97 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 87/2560 
98 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 
99 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 
100 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 
101 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 
102 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 
103 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 6/2561 
104 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนกันยายน 2560 
105 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนตุลาคม 2560 
106 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561 
107 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 
108 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) สิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 
109 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินในงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561 
110 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
111 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
112 งบประมาณรายจ่าย (ง.241) เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้ำฯ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 
2 คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 
3 คู่มือการปฏิบัติงานและบรรณาธิกรลงรหัส โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 
4 คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 
5 คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังการของประชากร พ.ศ. 2558 
6 คู่มือการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558 
7 คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร 
8 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 
9 คู่มือการปฏิบัติงาน การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2560 
10 คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2560 
11 คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ.2560 
12 คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และคู่มือการบรรณาธิกรลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ.2560 
13 คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมช้อมูล การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2560 
14 คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ และการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน พ.ศ.2560 
15 คู่มือการปฏิบัติงานสนาม แบบสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2559 
16 คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ.2560 
17 คู่มือปฏิบัติงานสนาม การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2560 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3973/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
2 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4157/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
3 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 263/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
4 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1265/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
5 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2380/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
6 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4667/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
7 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4668/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
8 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4459/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
9 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4460/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
10 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4461/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
11 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4739/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
12 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1458/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
13 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1462/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
14 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1463/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
15 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1464/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 
16 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1793/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2556 
2 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1-2557 
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1-2557 
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2557 
5 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2-2557 
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2557 
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2558 
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2558 
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2559 
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1-2560 
11มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ทุกกระทรวง/หน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 
12คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการทำสำมะโน สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 16 ฉบับ 
13มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือนตุลาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2เดือนพฤศจิกายน 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3เดือนธันวาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4เดือนมกราคม 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
5เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
6เดือนมีนาคม 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
7เดือนเมษายน 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 
8เดือนพฤษภาคม 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนตุลาคม 2559 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2559 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนธันวาคม 2559 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนมกราคม 2560 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนมีนาคม 2560 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนเมษายน 2560 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2560 
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2560 
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2560 
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2560 
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (สขร.1) เดือนกันยายน 2560 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 
2 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
3 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ