พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ทรัพย์สินบริเวณสวนหย่อมสูญหาย 1(10)  
2 รถบดและเครื่องอัดอากาศของส านักงานสูญหาย 1(11)  
3 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนพร้อมเอ็นกระปุกของเทศบาลต าบลสูญหาย 1(12)  
4 เพลิงไหม้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย 1(104)  
5 โบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ถูกโจรกรรม 1(13)  
6 เพลิงไหม้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1(105)  
7 รถยนต์สูญหาย 1(14)  
8 เงินสดของสำนักงานถูกโจรกรรม 1(15)  
9 ส่วนราชการฟ้องคดีไม่ทันภายในกำหนดอายุความ 1(118)  
10 นักเรียนประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต 1(119)  
11 น้ํานมดิบและผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพ 1(121)  
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องคดีไม่ทันภายในกําหนดอายุความ 1(120)  
13 เจ้าหน้าที่เวรยามขโมยเงินจากตู้นิรภัย 1(16)  
14 เอกสารสําคัญที่เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานถูกโจรกรรม 1(17)  
15 เจ้าหน้าที่กระทําทุจริตในการอํานวยสินเชื่อของธนาคารอาคาร 1(49)  
16 รถยนต์ของทางราชการสูญหาย 1(18)  
17 องค์การบริหารส่วนตําบลมีเงินขาดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 1(50)  
18 ส่วนราชการไม่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามกฎหมายในคดีล้มละลาย 1(123)  
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ยื่นฟ้องทายาทโดยธรรมของ นาย ซ. ภายในอายุความ 1(122)  
20 เทศบาลทําการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารไม่เหมาะสม 1(51)  
21 พนักงานธนาคารกระทําการทุจริตต่อหน้าที 1(52)  
22 เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมไม่ชอบด้วยระเบียบ 1(29)  
23 ส่วนราชการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคําพิพากษาศาลปกครองให้แก่บุคคลภายนอก 1(124)  
24 เจ้าหน้าที่ยืมน้ํามันดีเซลเกินวงเงินงบประมาณ 1(63)  
25 การเรียกประชุมขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1(46)  
26 เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งยกเลิกมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งพนักงาน เป็นเหตุให้ส่วนราชการต้อง จ่ายเงินเดือนเพิ่ม 1(134)  
27 ถยนต์บรรทุกของเทศบาลประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําได้รับความเสียหาย 1(114)  
28 รถยนต์บรรทุกเทท้ายของหน่วยงานของรัฐประสบอุบัติเหตุ เป็ นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย 1(116)  
29 รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงของเทศบาลเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก 1(118)  
30 กรณีการจัดอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 1(34)  
31 จ้าหน้าที่ทุจริตเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1(54)  
32 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ 1(55)  
33 เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริต 1(53)  
34 เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลภายนอก 1(56)  
35 เทศบาลอนุญาตให้เอกชนเช่าใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1(126)  
36 ส่วนราชการไม่อาจฟ้องเรียกค่าปรับจาก บริษัท ส. เนื่องจากฟ้องเกินกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 1(128)  
37 เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินของทางราชการ 1(70)  
38 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลกระทําการทุจริต 1(59)  
39 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ส่วนราชการชดใช้ค่าเสียหายค่าทดแทนการปลูกป่ า และค่าเสียโอกาสในการทําไม้ออกจากแปลงสวนป่าที่ปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1(133)  
40 เจ้าหน้าที่ของธนาคารอนุมัติถอนเงินฝากให้กับบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าของบัญชีที่แท้จริง 1(35)  
41 เจ้าหน้าที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ และทุจริตทางการเงิน 1(60)  
42 รถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังของเรือนจําประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก 1(113)  
43 รถยนต์ราชการของหน่วยงานของรัฐเกิดอุบัติเหตุชนวัว 1(112)  
44 รถยนต์ราชการรัฐสูญหาย 1(20)  
45 เฮลิคอปเตอร์ แบบใช้งานทั่วไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหน่วยเฉพาะกิจ ประสบอุบัติเหตุทําให้ได้รับความเสียหาย 1(115)  
46 เทศบาลใช้จ่ายเงินในการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ 1(44)  
47 เทศบาลตําบล เบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุชุมชน ไม่เป็นไปตามระเบียบ 1(40)  
48 ส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เป็นไปตามระเบียบ 1(43)  
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการเดินรถโดยสาร ไม่เป็นไปตามระเบียบ 1(37)  
50 เครื่องบินฝึกแบบย่อส่วน (HALF SCALE) ประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกทบทวน 1(127)  
51 ต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้วบัตร และบัตรค่าธรรมเนียม บัตรค่าบริการสูญหาย 1(62)  
52 ส่วนราชการไม่ดําเนินการบังคับคดีลูกหนี้ตามคําพิพากษาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 1(32)  
53 ส่วนราชการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1(125)  
54 เจ้าหน้าที่กระทําทุจริต 1(61)  
55 องค์การบริหารส่วนตําบลเงินขาดบัญช 1(64)  
56 รถยนต์ของทางราชการประสบอุบัติเหต 1(111)  
57 รถยนต์บรรทุกของมหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ ของบุคคลภายนอก 1(109)  
58 รถยนต์บรรทุกน้ําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ํา 1(110)  
59 รถยนต์โรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําตกข้างทาง 1(107)  
60 รถยนต์ส่วนกลางขององค์บริหารส่วนจังหวัดประสบอุบัติเหตุชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก 1(108)  
61 รถวิทยุประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก 1(106)  
62 กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเงินขาดบัญชี 1(38)  
63 เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ชอบด้วยระเบียบ 1(48)  
64 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทุจริตการจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นเท็จ 1(65)  
65 เทศบาลกําหนดราคากลางจ้างเหมาขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล สูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 1(33)  
66 เทศบาลจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังเกินบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1(22)  
67 เงินของโรงเรียนขาดบัญชี 1(41)  
68 โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไม่ชอบด้วยระเบียบ 1(23)  
69 ผู้อํานวยการโรงเรียนทุจริตเงินในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 1(67)  
70 รถยนต์และทรัพย์สินภายในรถของส่วนราชการสูญหาย 1(19)  
71 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ส่วนราชการเงินคืนค่าปรับเกินสิทธิที่จะได้รับจากการส่งมอบงานล่าช้าแก่ผู้รับจ้าง 1(24)  
72 เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกระทําทุจริตความเสียหาย๒,๓๖๙,๙๒๙บาท 1(66)  
73 เทศบาลจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะแพงกว่าความเป็นจริง 1(71)  
74 เทศบาลจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่ราคาสูงกว่าความเป็นจริง 1(26)  
75 ธนาคารชําระหนี้ตามคําพิพากษาให้แก่ นาย อ. 1(132)  
76 ส่วนราชการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกา 1(135)  
77 ส่วนราชการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกา 1(129)  
78 องค์การบริหารส่วนตําบล รับจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 1(45)  
79 องค์การบริหารส่วนตําบล รับจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 1(36)  
80 กําแพงป้องกันตลิ่งขององค์การบริหารส่วนตําบลพังทลายในระหว่างประกันของสัญญา 1(27)  
81 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําบันทึกแนบท้ายสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ถูกต้องตามระเบียบ 1(28)  
82 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของส่วนราชการกระทำการทุจริต 1(76)  
83 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของส่วนราชการกระทำการทุจริต 1(68)  
84 เจ้าหน้าที่เทศบาลเบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้อง 1(47)  
85 หน่วยงานต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ 1(131)  
86 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทําผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้เงินกับกองทุนสะสมทําให้ต้องชําระดอกเบี้ย 1(30)  
87 เทศบาลเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 1(31)  
88 ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างสำรวจของวิทยาลัยถูกโจรกรรม 1(3)  
89 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบบกพา (Notebook) ของกรม ธ. สูญหาย 1(1)  
90 เครื่องโปรเจคเตอร์ (เครื่อง LCD) ของสำนักงานสูญหาย 1(6)  
91 เครื่องยนต์อากาศยานสูญหายไปจากคลังพัสดุอากาศยาน 1(8)  
92 เครื่องยนต์อากาศยานสูญหายไปจากคลังพัสดุอากาศยาน 1(7)  
93 เพลิงลุกไหม รถยกขนาด 60 ตัน ของสํานักงาน ส. 1(97)  
94 เพลิงไหม อาคารเรียนแบบ ป 1ซ และแบบจังหวัด/25ของโรงเรียน ข. 1(96)  
95 เพลิงไหม อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค ของโรงเรียน อ. 1(95)  
96 เพลิงไหม้ของอาคารมหาวิทยาลัย 1(100)  
97 เพลิงไหม้บ้านพักข้าราชการของกรม ป. 1(86)  
98 เพลิงไหมบ้านพักครูของโรงเรียน บ. 1(94)  
99 เพลิงไหมบ้านพักครูของโรงเรียน พ. 1(92)  
100 เพลิงไหมบ้านพักครูโรงเรียน ว. 1(88)  
101 เพลิงไหม้ห้องทำงานสำนักงงาน ส. ได้รับความเสียหาย ส. 613,484 บาท 1(101)  
102 เพลิงไหม้อาคารบ้านพักข้าราชการ 1(80)  
103 เพลิงไหมอาคารเรียน 1(102)  
104 เพลิงไหม้อาคารเรียน 1(103)  
105 เพลิงไหม้อาคารเรียน แบบ ป.1ข.ของโรงเรียน บ.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1(81)  
106 เพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้าน น. 1(82)  
107 เพลิงไหม้อาคารอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัย 1(98)  
108 เพลิงไหม้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ช. 1(85)  
109 รถบรรทุกน้ําของหน่วยงาน ก.เกิดเพลิงไหม้ 1(91)  
110 รถยนต์ของกลางในคดีอาญาสูญหาย 1(2)  
111 รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียนบฉ 16 ประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย 1(90)  
112 ศาลปกครองได้พิพากษาให้กรมทางหลวงชดใช้เงินแก่นาย ก. กรณีต้นยางล้มทับบ้านและทรัพย์สิน 1(5)  
113 ห้องพักของเรือนแถว กรม ท. เกิดเพลิงไหม้ 1(99)  
114 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 1(25)  
115 องค์การบริหารส่วนตําบล เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ความเสียหาย ๕,๑๔๑,๖๗๗.๑๘ บาท 1(42)  
116 อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงฆ่าสัตว์สูญหาย 1(9)  
117 เทศบาลก่อสร้างอาคารสํานักงานในพื้นที่ของทางราชการก่อนได้รับอนุญาต 1(130)  
118 คนร้ายโจรกรรมลักทรัพย์ของโรงเรียน 1(21)  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต 3(1)  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อตกลงคุณธรรม 4(2)  
2โครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 4(3)  
3โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership:OGP) 4(4)  
4 งบประมาณรายจ่ายฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4(5)  
5 แผนปฏิบัติราชการ 4(1)  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (ว 349) สกม. 
2 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว98) กม. 
3 การประกาศ( 
4 แนวปฏิบัติในระบบ GFMISสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟุเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ว188) บก. 
5 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สบร. 
6 การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (ว. 5 ลว. 8 ม.ค. 56)  01 561(1-8)  
7 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 5.1(1)  
8 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ และกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 6.4(1)  
9 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  01 564(7-6)  
10 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย  01 561(4-13,14)  
11 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  01 561(1-7)  
12 แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบGFMIS  01 564(6-20,21)  
13 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สามารถดาวน์โหลดจาก ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง-บัญชี ตรวจสอบภายใน-มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ)  01 564(6-19)  
14 แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS  01 564(6-18)  
15 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม  01 561(1-6)  
16 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  01 561(4-12)  
17 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP สกร. 
18 การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP  01 561(4-10,11)  
19 การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS  01 564(6-17)  
20 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบGFMIS  01 564(6-16)  
21 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS  01 564(6-15)  
22 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 6.7(2)  
23 แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  01 564(6-14)  
24 แจ้งเปิดให้ใช้ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  01 564(6-13)  
25 แนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  01 561(2-7)  
26 แนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  01 561(2-8)  
27 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 6.4(2)  
28 การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP  01 561(4-9)  
29 การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  01 562(5-6)  
30 การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  01 562(5-6)  
31 การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  01 562(5-6)  
32 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  01 561(4-8)  
33 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)  01 561(4-7)  
34 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน  01 564(6-12)  
35 การกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่เช่า เพื่อนำมารวมคิดคำนวณในการเบิกค่าเช่าบ้าน 6.4(3)  
36 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online  01 562(5-5)  
37 แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  01 564(6-11)  
38 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 6.5(3)  
39 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 5.2(4)  
40 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของทุนหมุนเวียน 5.2(3)  
41 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของทุนหมุนเวียน กม. 
42 การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน 5.2(2)  
43 แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  01 564(6-10)  
44 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5.1(2)  
45 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ สคส. 
46 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 5.1(3)  
47 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ว 51) สรจ. 
48 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แนววินิจฉัยใหม่กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน) สคส. 
49 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (ชุดที่ 1)  01 562(5-1)  
50 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (ชุดที่ 2)  01 562(5-1)  
51 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (ชุดที่ 3)  01 562(5-1)  
52 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)  01 562(5-3)  
53 คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)  01 562(5-2)  
54 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement)  01 562(5-4)  
55 การบูรณาการการมให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล  01 561(3-14)  
56 ขอเร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP  01 561(2-6)  
57 การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก  01 564(6-9)  
58 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  01 561(4-6)  
59 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน  01 564(6-8)  
60 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 6.4(4)  
61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้นบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย  01 561(2-5)  
62 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  01 563(5-22)  
63 ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  01 561(2-4)  
64 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  01 563(5-22)  
65 แนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง  01 561(3-13)  
66 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)  01 561(3-12)  
67 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  01 563(5-21)  
68 การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online  01 563(5-20)  
69 ขอความอนุเคราะห์ในการกรอแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick  01 563(5-2)  
70 ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  01 563(5-19)  
71 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปีนัง และเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 6.4(6)  
72 ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 6.4(5)  
73 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
74 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
75 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
76 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
77 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
78 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
79 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
80 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
81 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
82 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
83 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239  01 561(3-11)  
84 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
85 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
86 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
87 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
88 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
89 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
90 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
91 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
92 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
93 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
94 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
95 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
96 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
97 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240  01 561(3-11)  
98 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ GFMIS  01 563(5-18)  
99 แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  01 564(6-7)  
100 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS  01 563(5-17)  
101 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้  01 564(7-5)  
102 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  01 561(3-10)  
103 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต เครดิต) 5.1(4)  
104 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  01 561(2-3)  
105 ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  01 564(6-6)  
106 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 สคส. 
107 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ  01 561(2-2)  
108 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)  01 563(5-16)  
109 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  01 561(1-5)  
110 แนวปฎิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน(บส.04)ผ่าน GFMIS Web online  01 563(5-15)  
111 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556  01 563(5-13)  
112 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง  01 563(5-14)  
113 การดำเนิการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ National Clearing House  01 561(3-8)  
114 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS  01 561(1-4)  
115 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด  01 561(3-7)  
116 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ 6.4(7)  
117 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 6.7(4)  
118 การเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (ว 336)  01 561(1-3)  
119 คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)  01 563(5-12)  
120 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต  01 564(7-4)  
121 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 114) 5.1(5)  
122 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 115) 5.1(6)  
123 การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงตามนโยบาย National Clearing House  01 561(3-6)  
124 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web online  01 563(5-11)  
125 คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (ชุดที่ 1)  01 563(5-8)  
126 คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (ชุดที่ 2)  01 563(5-9)  
127 คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (ชุดที่ 3)  01 563(5-10)  
128 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  01 561(3-5)  
129 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 6.4(8)  
130 การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS  01 561(1-2)  
131 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน  01 563(5-7)  
132 ขอสำรวจจำนวนหนี้และลูกหนี้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  01 564(7-3)  
133 แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  01 564(6-5)  
134 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  01 563(5-6)  
135 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2556  01 561(3-4)  
136 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  01 561(4-4)  
137 การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  01 561(4-3)  
138 ....วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน สกร. 
139 การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS  01 563(5-5)  
140 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2556  01 563(5-4)  
141 การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ  01 564(6-4)  
142 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 6.4(10)  
143 ขออนุมัติออกใบเสร็จรับเงิน 6.4(9)  
144 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 5.1(7)  
145 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS  01 563(5-3)  
146 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  01 564(6-3)  
147 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5.1(8)  
148 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 6.7(5)  
149 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  01 561(3-3)  
150 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ สคส. 
151 ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ  01 564(6-2)  
152 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 449)  01 561(1-1)  
153 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  01 561(4-2)  
154 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  01 564(7-2)  
155 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 564(6-1)  
156 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน  01 561(2-1)  
157 แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online  01 563(5-1)  
158 การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง  01 561(4-1)  
159 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตรา ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  01 561(3-2)  
160 ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  01 564(7-1)  
161 แนวทางการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  01 561(3-1)  
162 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก  01 572(7-1)  
163 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  01 571(1-1)  
164 แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)  01 572(5-1)  
165 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  01 571(4-1)  
166 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  01 571(4-2)  
167 การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ  01 571(4-3)  
168 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  01 571(4-4)  
169 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 001)  01 571(1-2)  
170 การผ่อนผันการส่งงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง  01 572(6-2)  
171 แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  01 572(6-1)  
172 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  01 571(3-1)  
173 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
174 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
175 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
176 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
177 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
178 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
179 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
180 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
181 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
182 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
183 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
184 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
185 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(3-2)  
186 ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 6.4(11)  
187 แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  01 572(7-2)  
188 การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร  01 572(6-3)  
189 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน (ฉบับที่ 4) 5.1(9)  
190 แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  01 571(4-5)  
191 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 21) 5.1(10)  
192 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  01 572(5-2)  
193 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  01 571(4-6)  
194 การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี  01 571(1-3)  
195 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  01 571(2-1)  
196 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 571(2-2)  
197 คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online  01 572(5-3)  
198 ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า ใบสำคัญ (GR IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)  01 572(5-4)  
199 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80)  01 571(3-3)  
200 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม  01 572(5-5)  
201 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  01 571(3-4)  
202 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  01 571(3-4)  
203 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  01 571(3-4)  
204 การลงทะเบียนสิทธิการเข้าใช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม  01 572(5-6)  
205 ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด  01 571(4-7)  
206 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน 6.4(12)  
207 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS  01 572(5-7)  
208 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)  01 572(5-8)  
209 แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบGFMIS  01 572(5-9)  
210 วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่  01 572(5-10)  
211 ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 5.1(11)  
212 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น  01 572(7-3)  
213 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS  01 572(5-11)  
214 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  01 571(4-8)  
215 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงงประมาณ พ.ศ.2558 (ว.57) 6.4(13)  
216 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำงบระมาณ พ.ศ.2558(ว.58) 6.4(14)  
217 วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online สกร. 
218 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 5.1(12)  
219 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 6.7(6)  
220 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 217 )  01 571(1-4)  
221 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ  01 571(2-3)  
222 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557  01 572(5-13)  
223 วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและหรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ ในระบบ GFMIS Web online  01 572(5-12)  
224 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 77) 5.1(13)  
225 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (ว 78) 5.1(14)  
226 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 6.4(15)  
227 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  01 571(4-9)  
228 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 84) 5.1(15)  
229 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบGFMIS  01 572(6-5)  
230 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว 85) 6.7(7)  
231 แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน  01 572(6-6)  
232 การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS  01 572(5-14)  
233 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  01 572(6-7)  
234 วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online สกร. 
235 คู่มือการเรียกและอ่านรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  01 572(5-15)  
236 คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง  01 571(5-1)  
237 คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  01 571(5-1)  
238 คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม (350,000 ล้านบาท)  01 571(5-1)  
239 คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี  01 571(5-1)  
240 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS (ว 248)  01 571(1-5)  
241 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Terminal  01 571(5-2)  
242 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (ว 254)  01 571(1-6)  
243 การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  01 571(5-3)  
244 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม  01 571(4-10)  
245 ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)  01 571(5-6)  
246 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online  01 571(5-5,7)  
247 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online  01 571(5-8)  
248 ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  01 572(6-8)  
249 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 299)  01 571(1-7)  
250 แนวปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน  01 572(6-9)  
251 หลักการและแนวทางในการประปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล  01 572(6-11)  
252 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 106) 5.1(16)  
253 การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS  01 571(5-9)  
254 ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  01 572(6-12)  
255 แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน  01 572(6-13)  
256 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม 6.7(8)  
257 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 370)  01 571(1-8)  
258 แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์  01 572(6-14)  
259 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  01 571(4-11)  
260 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS  01 571(5-10)  
261 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 6.4(17)  
262 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 6.4(16)  
263 แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด  01 572(6-15)  
264 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน  01 571(2-4)  
265 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  01 572(6-16)  
266 แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  01 572(6-17)  
267 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สวค. 
268 แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน  01 583(7-1)  
269 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  01 581(4-1)  
270 แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  01 583(6-1)  
271 การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย  01 583(6-2)  
272 การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  01 581(1-1,2)  
273 การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ว 32)  01 581(1-1,2)  
274 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย  01 581(4-2)  
275 แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน  01 583(6-3)  
276 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557  01 583(7-2)  
277 ว.9 แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 กม. 
278 การกำกับดูแลและควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  01 583(7-3)  
279 การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO  01 581(2-1)  
280 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  01 581(1-4)  
281 การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  01 583(6-4)  
282 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  01 583(6-5)  
283 การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)  01 582(5-1)  
284 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ  01 583(6-6)  
285 ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  01 581(4-3)  
286 แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่  01 581(1-3)  
287 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 6.7(11)  
288 แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 สมจ. 
289 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS)  01 582(5-3)  
290 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 23) 5.1(17)  
291 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online  01 582(5-4)  
292 ว127 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558  01 581(1-5)  
293 คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal  01 582(5-6)  
294 วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS  01 582(5-5)  
295 ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทะการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผุ้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z)  01 582(5-7)  
296 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo  01 581(2-2)  
297 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5.1(36)  
298 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ฯ 6.4(18)  
299 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุง วอชิงตัน 6.4(19)  
300 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  01 581(4-4)  
301 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5.1(18)  
302 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (ว 41) 5.1(19)  
303 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  01 581(4-5)  
304 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  01 581(4-6)  
305 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 6.7(13)  
306 มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  01 581(4-7)  
307 การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 189) สกม. 
308 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  01 581(4-8)  
309 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 6.7(15)  
310 การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing)  01 581(2-3)  
311 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ว 197)  01 581(1-6)  
312 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5.2(5)  
313 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ว 54) 5.2(6)  
314 ขอให้แจ้งวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอัตราร้อยละ 4  01 581(2-4)  
315 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว นครคุนหมิง นคราหนานหนิง นครซีอาน นครเฉิงตู เมืองเซี่เหมิน และเมืองฮ่องกง 6.4(20)  
316 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล คูเวต ประเทศคูเวต กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 6.4(21)  
317 วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS สกร. 
318 ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  01 581(4-9)  
319 การยุบรวมสิทธิการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (C0)  01 582(5-8)  
320 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท  01 581(4-10)  
321 แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง 5.1(21)  
322 ว62 แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง 6.4(22)  
323 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) บก. 
324 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ว71 6.4(23)  
325 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ว 68) 5.1(22)  
326 การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  01 581(1-7)  
327 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ  01 581(4-11)  
328 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 5.2(8)  
329 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 6.7(14)  
330 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน  01 583(6-7)  
331 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 5.1(23)  
332 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  01 581(4-12)  
333 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ  01 583(7-4)  
334 การส่งรายงานประจำเดือน  01 583(6-8)  
335 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ  01 581(3-1)  
336 คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ  01 583(6-9)  
337 การใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ  01 583(6-10)  
338 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน  01 582(5-9)  
339 โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ  01 583(6-11)  
340 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  01 581(4-13)  
341 การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  01 581(4-14)  
342 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก กรุงอังการาและนครอิสตันบลู ประเทศตุรกี กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุงเบอร์ลินและนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี กรุงมอสโก 6.4(24)  
343 การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา  01 581(4-15)  
344 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 98) 5.1(24)  
345 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  01 582(5-10)  
346 กำหนดระยะเวลาทดสอบการส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยใน  01 581(3-3)  
347 กำหนดระยะเวลาทดสอบการส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยใน  01 581(3-2)  
348 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ สคส. 
349 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO  01 581(2-5)  
350 การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ว 330)  01 581(1-8)  
351 วิธีการเรียกรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS  01 582(5-11)  
352 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5.1(26)  
353 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ว 109) สมจ. 
354 แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ  01 583(6-12)  
355 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ UNDO  01 581(2-6)  
356 การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS  01 582(5-12)  
357 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ (ว 350)  01 581(1-9)  
358 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS (ว 352)  01 581(1-10)  
359 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ว 114) สกม. 
360 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 369)  01 581(1-11)  
361 การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online  01 582(5-13)  
362 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ว116) 6.4(25)  
363 คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web online  01 581(5-2)  
364 โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  01 583(7-5)  
365 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของจังหวัด  01 582(6-1)  
366 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS  01 581(5-4)  
367 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณของส่วนราชการในระบบ GFMIS  01 581(5-3)  
368 วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS Web Online  01 581(5-1)  
369 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารและการตรวจสอบเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว 359)  01 581(1-12)  
370 แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรบกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด  01 583(7-6)  
371 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS สำหรับส่วนราชการระดับกรม  01 581(5-5)  
372 การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 397)  01 581(1-13)  
373 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  01 581(4-16)  
374 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  01 581(4-17)  
375 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา  01 582(6-2)  
376 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  01 582(6-3)  
377 ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 6.4(26)  
378 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 130) 5.1(27)  
379 โครงการประชุมชีแจงนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่  01 582(6-4)  
380 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  01 581(4-18)  
381 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 5.1(28)  
382 ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  01 582(6-5)  
383 ว424 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล  01 581(1-14)  
384 อัตราเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) สำหรับข้าราชการตำรวจ (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)  01 581(3-4)  
385 อัตราเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) สำหรับข้าราชการทหาร (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558) สคส. 
386 การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล  01 581(2-7)  
387 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  01 582(6-6)  
388 โครงการฝึกอบคมหลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  01 582(6-7)  
389 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ  01 582(6-8)  
390 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 5.1(29)  
391 ว 475 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม  01 581(1-15)  
392 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สบร. 
393 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2559  01 582(6-9)  
394 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  01 581(4-19)  
395 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 6.4(27)  
396 โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  01 582(6-10)  
397 ว 491 การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  01 581(1-17)  
398 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 6.4(28)  
399 การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ  01 581(4-20)  
400 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ( 5.2(9)  
401 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 5.1(31)  
402 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา  01 581(4-21)  
403 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน  01 581(2-8)  
404 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านธนาคารสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ National Single Window 5.1(32)  
405 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม 8.3(1)  
406 การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) กบง. 
407 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8.5(1)  
408 ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคู่มือการใช้งาน 8.5(2)  
409 การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 8.5(3)  
410 ขอความอนุเคราะห์แจ้งส่วนราชการภายในจังหวัดเพื่อจัดการสิ่งของที่ฝากไว้ในห้องมั่นคง 5.1(33)  
411 โครงการประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะเรื่องฉบับใหม่ 8.5(4)  
412 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก 6.4(29)  
413 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา สบร. 
414 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สบร. 
415 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 8.3(2)  
416 ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) (ว 111) 8.1(1)  
417 ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ สรจ. 
418 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 24) 5.1(34)  
419 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 8.3(3)  
420 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ (ว 146) 8.1(2)  
421 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 6.4(30)  
422 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (ว 31) 5.1(35)  
423 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 (ว 152) 8.1(3)  
424 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) สรจ. 
425 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online 8.4(1)  
426 การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 (ว 167) 8.1(4)  
427 ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 5.1(37)  
428 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 สบร. 
429 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) 8.2(1)  
430 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 8.3(4)  
431 หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 5.1(38)  
432 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม 8.3(5)  
433 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 8.3(6)  
434 หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ 6.7(16)  
435 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 8.2(2)  
436 การอนุมัติเป็นหลักการ กรณีการเบิกค่าเช่าโรงแรมหรือที่พักอื่นเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ 8.2(3)  
437 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ 5.1(40)  
438 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว63 (14/06/2559 6.4(31)  
439 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว64 6.4(32)  
440 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 246) 8.2(4)  
441 การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สรจ. 
442 แนวทางการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในระบบGFMIS สบร. 
443 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว257) 8.2(5)  
444 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 5.1(39)  
445 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online 5.1(41)  
446 หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บก. 
447 ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) 8.1(5)  
448 ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5.1(42)  
449 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กพจ. 
450 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 95) 5.1(43)  
451 ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น 8.3(11)  
452 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 8.3(8)  
453 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 8.3(7)  
454 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 8.4(2)  
455 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 101) 5.1(44)  
456 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 8.5(3)  
457 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (ว 337) 8.5(4)  
458 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 5.1(45)  
459 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (ว 349) 8.1(6)  
460 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 5.1(46)  
461 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 สพต. 
462 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 5.1(47)  
463 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 8.3(9)  
464 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 112) 5.1(48)  
465 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 8.4(4)  
466 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 8.4(3)  
467 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจากที่เสียชีวิต (ว 359) 8.2(6)  
468 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 8.3(10)  
469 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5.2(11)  
470 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5.2(12)  
471 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ (ว 368) 8.1(7)  
472 วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 8.4(5)  
473 ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369) 8.2(7)  
474 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ว 120) 5.1(49)  
475 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 8.5(5)  
476 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 379) 8.1(8)  
477 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ กบร. 
478 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กตส. 
479 รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กบร. 
480 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 5.2(13)  
481 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กบร. 
482 ยกเว้นการปรับลดค่่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule: ORS)(ว 398) 8.2(8)  
483 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา (ว 400) 8.2(9)  
484 รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 6.7(18)  
485 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 (ว 403) กม. 
486 การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (ว 404) 8.2(10)  
487 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (ว 407) 8.1(9)  
488 วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 8.4(6)  
489 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 8.3(12)  
490 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 8.5(7)  
491 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน (ว 147) 6.7(19)  
492 แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง 8.3(13)  
493 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว 154) 5.2(14)  
494 การปรับปรุงรูปแบบการนำเสนองบการเงินรวมระดับกระทรวง กบร. 
495 ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กบร. 
496 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กบร. 
497 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 5.1(50)  
498 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) (ว 457) 8.2(11)  
499 ขอขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ภาคใต้ 9.1(2)  
500 การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 9.6(1)  
501 ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้ กรณีอุทกภัย 9.1(3)  
502 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 9.2(1)  
503 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ว 2) กตป. 
504 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9.6(2)  
505 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รัฐวิสาหกิจ) 9.6(3)  
506 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9.6(4)  
507 โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9.6(5)  
508 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (ว 5 และ ว 6) กม. 
509 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559 9.1(1)  
510 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน 9.6(6)  
511 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยากรพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม2559 เป็นวันหยุดราชการ 9.4(2)  
512 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9.6(7)  
513 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กตป. 
514 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กพภ. 
515 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ และกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน กตป. 
516 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 9.6(9)  
517 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) 9.6(8)  
518 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ กพจ. 
519 เร่งรัดการจัดส่งเอกสารชดใช้คืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9.1(4)  
520 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว 74) 9.1(5)  
521 การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 9.6(10)  
522 แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) 9.1(6)  
523 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 9.(3)  
524 แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9.4(4)  
525 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ว 91 9.3(1)  
526 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง (ว 99) 9.3(2)  
527 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) 9.1(7)  
528 รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online 9.6(11)  
529 วิธีเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS 9.6(12)  
530 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 42 ) กม. 
531 ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) (ว 106) 9.1(8)  
532 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS 9.6(13)  
533 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) กม. 
534 การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 137) 9(3-3)  
535 แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ ๑ รายการพิจารณา 9(3-4)  
536 มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 9(4-7)  
537ทดสอบ 
538 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ว 177 9(3-5)  
539 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ (ว 78) กรจ. 
540 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ (ว 78) กรจ. 
541 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ (ว 78) กพจ. 
542 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ (ว 78) กรจ. 
543 ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ (ว206) 9(3-6)  
544 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 9(4-6)  
545 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกรณีส่วนราชการจัดซื้อพัสดุผ่านบัตรพัสดุ (บัตรเครดิต) ว 543 9(4-5)  
546 คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ 9(7-1)  
547 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC / ว 240 9(6-14)  
548 ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 253) 9(2-2)  
549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ กพภ. 
550 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ว 263) 9(3-7)  
551 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (ว267) กบร. 
552 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม (ว271) กคร. 
553 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ว ๑๑๓) กตป. 
554 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ว ๑๑๔) กตป. 
555 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture:EDC) (ว116) กม. 
556 ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) (ว 286) กบร. 
557 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว 307) กม. 
558 ฐานข้อมูลต้นผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคู่มือการใช้งาน (ว 309) กบร. 
559 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน (ว 311) กบร. 
560 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (ว320) กพภ. 
561 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ว322) กพภ. 
562 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 144) กม. 
563 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ว 326) กตส. 
564 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว 327) กคร. 
565 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว 333) กสพ. 
566 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (ว336) กพภ. 
567 การกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (ว 339) กม. 
568 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (ว 342) กตส. 
569 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (ว 338) กตส. 
570 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 146) กม. 
571 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 (ว 147) กตป. 
572 การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (ว347) กพภ. 
573 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (ว346) กพภ. 
574 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ว 354) กตป. 
575 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ว354) กตป. 
576 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (ว356) กพภ. 
577 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ (ว153) บก. 
578 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ว360) กพภ. 
579 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ว156) กม. 
580 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (ว371) กตป. 
581 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว158) กตป. 
582 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว159) กม. 
583 รายงานวผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว380) กบร. 
584 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ กพภ. 
585 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
586 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ว395) กพภ. 
587 อัตราคjาบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว 393) กสพ. 
588 การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสิรมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ว398) กพภ. 
589 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ว399) กตส. 
590 ขอส่งแบบรายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (ว402) กบร. 
591 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
592 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา (ว410) กพภ. 
593 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ว171) กคร. 
594 แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กพภ. 
595 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กพภ. 
596 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กพภ. 
597 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กพภ. 
598 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ว172) กตป. 
599 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ว418) กพภ. 
600 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ว418) กพภ. 
601 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (ว430) กพภ. 
602 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กพภ. 
603 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม (ว178) กม. 
604 คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กพภ. 
605 ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ว440) กม. 
606 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ กพภ. 
607 การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง (ว445) กพภ. 
608 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (ว453) กพภ. 
609 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 (ว452) กพภ. 
610 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขนุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 (ว183) กตป. 
611 ประกาศ กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม บก. 
612 ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว474) กสพ. 
613 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 กตป. 
614 วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้งานเพื่อเรียกดูรายงานในระบบ EIS (ว476) กคร. 
615 การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว479) กบร. 
616 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ว480) กสพ. 
617 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ว481) กบร. 
618 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ว484) กสพ. 
619 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว485) กสพ. 
620 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว491) กรจ. 
621 คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (ว492) 
622 ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
623 การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ว5) กพภ. 
624 การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (ว496) กพภ. 
625 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว191) กตป. 
626 ขอขยายเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว495) กสพ. 
627 เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) (ว494) กม. 
628 คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย กพภ. 
629 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง (ว5) กม. 
630 การเบิกจ่ายค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (ว21) กสพ. 
631 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้าในระบบ e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ว23) กพภ. 
632 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว22) กตป. 
633 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ (ว29) กรจ. 
634 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (สถานพยาบาล) (ว34) กสพ. 
635 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (หัวหน้าส่วนราชการ) (ว33) กสพ. 
636 การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ (ว37) กพภ. 
637 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 (ว46) กพจ. 
638 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว65) 
639 การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ว74) กสพ. 
640 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว76) กสพ. 
641 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (ว91) กพภ. 
642 กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว94) กสพ. 
643 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว93) กบร. 
644 คู่มือการขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ กพภ. 
645 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ว18) กตป. 
646 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน 
647 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (ว20) กม. 
648 ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ (กค(กวจ)0405.2/009027) กพภ. 
649 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ (กค(กวจ)0405.2/009066) กพภ. 
650 ขอให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วย QR Code (ว114) กม. 
651 ซ้อมความเข้าใจการเลือกไช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ว111) กพภ. 
652 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค (กวจ) 0405.2/ว112) กพภ. 
653 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ว110) กพภ. 
654 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ว119) กพภ. 
655 การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายใน 27 มีนาคม 2561 (ว129) กม. 
656 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค (กวจ) 0405.2/0120459) กพภ. 
657 ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว133) กสพ. 
658 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ว132) กพภ. 
659 ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ (กค (กวจ) 0405.2/010695) กพภ. 
660 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว134) กสพ. 
661 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว146) กม. 
662 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว143) กสพ. 
663 การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ว156) กสพ. 
664 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค (กวจ) 0405.2/012335) กพภ. 
665 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (ว155) กพภ. 
666 ปะกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) กพภ. 
667 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค (กวจ) 0405.2/012505) 
668 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ว169) กพจ. 
669 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่2) กพภ. 
670 ข้อหารือการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 5 (กค(กวจ)0405.2/014609) กพภ. 
671 ข้อหารือการโอนทรัพย์สินทีไ่ด้จากการจัดหาภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กค(กวจ)0405.2/014615) กพภ. 
672 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ว 185) กพภ. 
673 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ)0405.2/014998) กพภ. 
674 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) กพภ. 
675 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กค. 
676 ขอสำรวจความต้องการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ (กค 0405.5/16094) กพภ. 
677 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ว 196) กพภ. 
678 การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (ว 198)  กสพ. 
679 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้า และการเสนอราคาในระบบ e-GP (ว 196) กพภ. 
680 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ)0405.2/016662) กพภ. 
681 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ว 195) กม. 
682 ข้อหารืออัตราค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง (กค(กวจ)0405.2/016886) กพภ. 
683 การจัดซื้อพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะเป็นการแปรสภาพหรือถอดทดลอง (กค(กวจ)0405.2/017515) กพภ. 
684 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ)0405.2/017629) 
685 ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ)0405.2/017634) 
686 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (กค(กวจ)0405.2/ว 208) 
687 การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (กค(กวจ)0405.2/ว 220) 
688 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 (กค(กวจ)0405.2/ว 217) 
689 การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ว 224) กบร. 
690 ข้อหารือการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กค(กวจ)0405.2/018913) 
691 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 
692 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ)0405.2/020147) 
693 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 45) 
694 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) กพภ. 
695 ข้อหารือการเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ (กค(กวจ)0405.2/020608) 
696 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กค(กวจ)0405.2/ว 242) 
697 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (ว 245) กคร. 
698 ข้อหารือการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กค(กวจ) 0405.2/020967) กพภ. 
699 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตาฒโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรง) พ.ศ. 2561 (ว 46) 
700 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้า และการเสนอราคาในระบบ e-GP (กค(กวจ) 0405.2/022012) กพภ. 
701 ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (กค(กวจ) 0405.2/022120) กพภ. 
702 ข้อหารือเกี่ยวกับการซื้อยาเอชไอวี (กค(กวจ) 0405.2/022138) กพภ. 
703 ข้อหารือวิธีปฏิบัติการส่งมอบอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กค (กวจ) 0405.2/ 021844) กพภ. 
704 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 47) 
705 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ว 259)  กพภ. 
706 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (ว 260) กพภ. 
707 e-book ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กพภ. 
708 ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย (กค (กวจ) 0405.2/023203) กพภ. 
709 ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ว 265) กสพ. 
710 ข้อหารือการจ้างงานวิจัย (กค(กวจ) 0405.2/023570) กพภ. 
711 ข้อหารือแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน (กค (กวจ) 0405.2/023541) กพภ. 
712 ข้อหารือแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน (กค(กวจ) 0405.2/023541) กพภ. 
713 ขออนุมัติหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค (กวจ) 0405.2/023564) กพภ. 
714 ข้อหารือการจ้างงานวิจัย (กค(กวจ)0405.2/023570) กพภ. 
715 การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 2 พัสดุส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส เกี่ยวกับการจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดินจากทัณฑสถาน (กค(กวจ) 0405.2/025305) กพภ. 
716 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ) 0405.2/025275) กพภ. 
717 ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (กค(กวจ) 0405.2/025304) กพภ. 
718 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ) 0405.2/025307) กพภ. 
719 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (ว 289) กพภ. 
720 การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว292) กสพ. 
721 ข้อหารือการแต่งตั้งพนักงานกองทุนเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กค(กวจ) 0405.2/027000) กพภ. 
722 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) กพภ. 
723 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 3) กพภ. 
724 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) (กค 0411.5/ ว 000302) กบง. 
725 ข้อหารือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน (กค(กวจ) 0405.2/027711) กพภ. 
726 ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า (กค(กวจ) 0405.2/027707) กพภ. 
727 ข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ) 0405.2/028035) กพภ. 
728 ข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและวิธีกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (กค(กวจ) 0405.2/028466) กพภ. 
729 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กค(กวจ) 0405.2/028748) กพภ. 
730 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) (ว332) 
731 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ว67) กบร. 
732 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 กตป. 
733 รุปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ว357) 
734 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว365) 
735 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (ว364) 
736 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม (ว372) 
737 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว375) 
738 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (ว376) 
739 ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว377) 
740 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา (ว389) 
741 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว84) กม. 
742 แนวทางการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี และมาตรฐานการทำรายงานการเงินแผ่นดิน (กค 0410.2/13860) กบร. 
743 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ว85) กตป. 
744 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กตป. 
745 การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ว408) 
746 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2561 (ว90) กตป. 
747 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว92) กม. 
748 การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง (ว420) 
749 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (ว419) 
750 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ (ว93) 
751 ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS (ว94) 
752 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ว423) 
753 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ว424) 
754 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว425) 
755 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว426) 
756 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว95) 
757 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (ว431) 
758 วิธีปฏิบัติการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ว435) 
759 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว100) 
760 การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ว442) 
761 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (ว445) 
762 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน (ราชกิจจานุเบกษา) 
763 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว103) กตป. 
764 แก้ไขแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา (ว448) 
765 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน (ว449) 
766 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยกวับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว456) 
767 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ว105) กตส. 
768 การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว463) 
769 หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่กองบริหารการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ (กงบ.) (ว467) 
770 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน กรุงเตหะราน กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปีนัง เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ (ว110) กตป. 
771 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว571) 
772 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ที่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (ว482) 
773 การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (ว487) 
774 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
775 รายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
776 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ว123) 
777 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว124) 
778 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง (ว527) 
779 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว541) 
780 การกำหนดวนและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว547) 
781 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ว560) 
782 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ว567) 
783 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
784 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (ว574) 
785 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว136) 
786 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ว576) 
787 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนการเพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรหัสสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (CMC CODE) 
788 ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือการใช้งาน (ว 20) 
789 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (ว23) 
790 แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ว2) 
791 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ว43) 
792 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (ว3) 
793 คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 
794 คู่มือการใช้งาน (ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
795 คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS (ว72) 
796 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (ว10) 
797 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ว81) 
798 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว80) 
799 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว80) 
800 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว13) 
801 รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว101) 
802 รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (220) 
803 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ว4) 
804 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (ว106) 
805 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 5 
806 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (ว117) 
807 การทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) (ว116) 
808 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง (ว118) 
809 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัฑณ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (ว119) 
810 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (กค(กวจ) 0405.2/ว119) 
811 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว23) 
812 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) 
813 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง (ว144) 
814 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน (ว149) 
815 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา (ว151) 
816 หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว29) 
817 การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ว173) 
818 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว178) 
819 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว32) 
820 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (ว31) 
821 ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 187) 
822 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเซ็ก (ว33) 
823 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (ว206) 
824 แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่ (208) 
825 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 
826 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
827 การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ว221) 
828 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (ว373) 
829 ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (ว223) 
830 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ว224) 
831 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 (233) 
832 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ (ว260) 
833 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 
834 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
835 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (ว350) 
836 การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 351 ) 
837 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ว76) 
838 คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (ว357) 
839 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ว371) 
840 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ว 370) 
841 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ว374) 
842 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม(ว386) 
843 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
844 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2562 (ว402) 
845 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ว414) 
846 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ว94) 
847 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (ว93) 
848 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ว423) 
849 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ (ว95) 
850 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 (ว96) กค. 
851 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว๔๓๓) 
852 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ว๔๓๔) 
853 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง(ว452) 
854 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(ว457) 
855 ขอปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ว456) 
856 การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2562 (ว104) 
857 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง (ว471) 
858 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว473) 
859 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว108) 
860 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ว476) 
861 คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 
862 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว489) 
863 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒(ว๑๑๘) 
864 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2562 (ว121) 
865 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
866 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ(ว520) 
867 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน(ว521) 
868 แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว 522) 
869 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน(ว533) 
870 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน(ว534) 
871 ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ว 551) 
872 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
873 คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 
874 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(ว559) 
875 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุ ก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้าง ของหน่วยงานของรัฐ(ว565) 
876 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ว577) 
877 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน(ว578) 
878 การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง(ว583) 
879 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 7) 
880 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
881 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ว 589) 
882 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholdding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(ว1) 
883 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(ว2) 
884 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ว15) 
885 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ว60) 
886 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)(35) 
887 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ว71) บก. 
888 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ว83) 
889 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว82) 
890 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) 
891 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)(ว100) 
892 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว53) กค. 
893 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ว 55) กค. 
894 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) (ว108) 
895 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))(ว115) 
896 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (specification) ของสินค้า(ว118) 
897 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))(ว120) 
898 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว62) กค. 
899 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP(ว125) 
900 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)(ว129) 
901 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Govornment Procurement :e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)(ว151) 
902 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) (ว152) 
903 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(163) 
904 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า(166) บก. 
905 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (ว74) 
906 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))(ว171) 
907 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ว75) 
908 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ว173) 
909 แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ว178) บก. 
910 แนวปฏิบัติในระบบ GFMISสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟุเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ว188) บก. 
911 การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (ว208) 
912 การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(213) บก. 
913 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (214) 
914 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ว87) 
915 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)(ว88) 
916 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (ว225) 
917 ขอเชิญบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog 
918 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ว230) บก. 
919 การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (ว239) 
920 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ว248) บก. 
921 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)(ว272) 
922 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(ว276) บก. 
923 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่(ว281) บก. 
924 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึก รายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราซการ/ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น บก. 
925 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 3) บก. 
926 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน(ว290) บก. 
927 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (310) บก. 
928 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนกรกฎาคม 2563(ว317) 
929 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ว 318) บก. 
930 การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ว331) บก. 
931 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ว 348) บก. 
932 แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) บก. 
933 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ว 135) กค. 
934 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ว377) 
935 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)(ว140) กค. 
936 ขอเชิญบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog (ว394) บก. 
937 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
938 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(423) หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ว423) บก. 
939 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2563 บก. 
940 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 2/2563 บก. 
941 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน(ว467) บก. 
942 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม(ว473) บก. 
943 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563(ว165) กค. 
944 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ว158) กค. 
945 ระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System: GAQA)(ว481) 
946 รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ(ว479) 
947 แนวปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินละการนำส่งเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ว486) 
948 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ว495) บก. 
949 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (ว 500) บก. 
950 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(ว510) บก. 
951 รายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางสร้างรหัสกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับงบประมาณ 2564 ในระบบGFMIS(ว508) บก. 
952 แนวปฎิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล(ว521) 
953 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ว165) กค. 
954 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน(ว540) บก. 
955 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ(ว545) บก. 
956 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
957 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 554) บก. 
958 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Pro บก. 
959 แจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานภาครัฐ(ว570) บก. 
960 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)(ว568) บก. 
961 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(ว 565) บก. 
962 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวงชนบท บก. 
963 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง บก. 
964 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ของกรมชลประทาน บก. 
965 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ บก. 
966 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่งของกรมเจ้าท่า บก. 
967 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า(ว581) บก. 
968 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง(ว582) บก. 
969 การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563(ว583) บก. 
970 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ(ว584) บก. 
971 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 บก. 
972 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 588) บก. 
973 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ว187) กค. 
974 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ว188) กค. 
975 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 บก. 
976 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 บก. 
977 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (ว614) บก. 
978 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว 624) บก. 
979 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 623) บก. 
980 ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ว1213 บก. 
981 การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว5) กค. 
982 อัตราค่าเช่าบ้านพักข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล(ว1) กค. 
983 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า(ว19) บก. 
984 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2564 บก. 
985 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร(ว36) กค. 
986 การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ (ว95) บก. 
987 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(ว89) บก. 
988 การกำหนดรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติเพื่อใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ว49) กค. 
989 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข) บก. 
990 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมานามา รัฐบาห์เรน เเละกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (ว51) บก. 
991 แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย(ว122) บก. 
992 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) (ว130) บก. 
993 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ว133) บก. 
994 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 142 บก. 
995 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว 55 กค. 
996 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ว46) กค. 
997 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ( ว 58 ) กค. 
998 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564ผ (ว59) กค. 
999 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว160) บก. 
1000 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ(ว165) บก. 
1001 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ(ว164) บก. 
1002 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ว 167 บก. 
1003 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 บก. 
1004 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของสินค้า (ว175) บก. 
1005 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 3/2564 บก. 
1006 สำรวจความเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ว174) บก. 
1007 การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ (ว 181) บก. 
1008 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังง่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ว 199 บก. 
1009 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (198) บก. 
1010 ซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อไว่รัสโคโรนา 2019 (ว 215) บก. 
1011 แนวปฎิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 (ว216) บก. 
1012 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่2)พ.ศ.2564 (ว223)  บก. 
1013 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ตัวอย่างการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1014 การผ่อนผันการส่งรายงานประจำเดือน (ว229)  บก. 
1015 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และการปรับลดหรือเพิ่มหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (ว242)  บก. 
1016ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 4/2564 บก. 
1017 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล (ว268) บก. 
1018 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กค. 
1019 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ว 77 บก. 
1020 การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ว271)  บก. 
1021 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ(ว279) 
1022 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ว290) บก. 
1023 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
1024 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))(ว312) 
1025 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว84) บก. 
1026 อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 
1027 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง(ว348) 
1028 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(ว381) 
1029 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564(ว427) 
1030 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ว443) 
1031 ขอเชิญบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e-catalog)(ว449) 
1032 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 5/2564 
1033 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่3)(ว471) 
1034 การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว 103) 
1035 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต (ว643) 
1036 ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 665 ลว. 4 ส.ค.2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) หรือ GFMIS Token key หรือการต่ออายุ GFMIS Token key 
1037 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 6/2564 บก. 
1038 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว681) 
1039 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ว693) 
1040 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ว 122) 
1041 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้งกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
1042 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่น ที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน 
1043 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 131 ) 
1044 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(ว845) 
1045 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ว871) 
1046 ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ว 963) 
1047 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ว 919) 
1048 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 7/2564 
1049 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109(ว973) 
1050 แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่2)(ว979) 
1051 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ว145) 
1052 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ว ๙๙๘) 
1053 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ว ๙๙๙) 
1054 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กค. 
1055 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8/2564 
1056 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (ว1052) บก. 
1057 การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ (ว 1070) บก. 
1058 แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน กรณีลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ว 1069) บก. 
1059 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9/2564 บก. 
1060 การผ่อนผันการส่งเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GAQA (ว 1079) บก. 
1061 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 10/2564 
1062 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1106 บก. 
1063 การเพิ่มเติมข้อบ่งชี้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รหัส 7214 และ รหัส 7301 (ว1139) บก. 
1064 การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)(ว1143) บก. 
1065 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว 1153 บก. 
1066 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 11/2564 บก. 
1067 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ว1187 บก. 
1068 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว188) บก. 
1069 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRSs) ว 1202 บก. 
1070 ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ว1213 บก. 
1071 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 12/2564 บก. 
1072 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 193) กค. 
1073 การกำหนดวันที่ดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1264) บก. 
1074 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว1263 บก. 
1075 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 1266) บก. 
1076 การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว 1277 บก. 
1077 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1287 บก. 
1078 วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 1291) บก. 
1079 แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ว 1292 บก. 
1080 ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 202) บก. 
1081 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ว 1300) บก. 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ความคืบหน้าและการดำเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มกราคม 2558 13(3)  
2 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ) 13(1)  
3 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... 13(2)  
4 รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 13(4)  
5 การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย สมจ. 
6 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์) 13(6)  
7 การทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 13(7)  
8 การขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย - เยอรมัน 13(8)  
9 การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) 13(12)  
10 ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 13(11)  
11 รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2557 13(10)  
12 รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 13(9)  
13 รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 13(13)  
14 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 13(14)  
15 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (จำนวน 3 คน 1. นายกฤษฎา บุณยสมิต ฯลฯ) 13(15)  
16 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 13(16)  
17 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ปี 2557 และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ปี 2558 14(17)  
18 การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 14(19)  
19 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 14(18)  
20 การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 14(20)  
21 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 14(21)  
22 การขออนุมัติจำหน่ายหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของบริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ 14(22)  
23 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 14(23)  
24 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 14(24)  
25 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ตุลาคม 2558 (เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน) 14(25)  
26 ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 14(26)  
27 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน 14(27)  
28 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 14(28)  
29 แนวทางและมาตรการในการดำเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 14(29)  
30 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผนดิน พ.ศ. ... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน...) 14(30)  
31 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 14(31)  
32 ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14(33)  
33 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 14(32)  
34 การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 14(34)  
35 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 15(35)  
36 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15(36)  
37 ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 15(37)  
38 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 15(39)  
39 ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 15(38)  
40 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งนอกเหนือวาระ) (รองศาสตาจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ) 15(40)  
41 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15(41)  
42 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 15(43)  
43 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 15(42)  
44 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15(44)  
45 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 15(46)  
46 การเสนอความเห็นการจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 15(45)  
47 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 5 ราย 1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ฯลฯ) 15(47)  
48 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 15(49)  
49 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2558 15(50)  
50 รายงานการเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) 15(48)  
51 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15(51)  
52 การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 15(52)  
53 รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15(53)  
54 รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558 15(55)  
55 รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 15(54)  
56 รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 15(56)  
57 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล) 15(57)  
58 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 15(58)  
59 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16(59)  
60 แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 16(60)  
61 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16(61)  
62 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด 16(62)  
63 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 16(63)  
64 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 16(62)  
65 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 16(65)  
66 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ 16(66)  
67 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ... 16(68)  
68 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16(67)  
69 รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 7 เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 16(69)  
70 การรายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 
71 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16(71)  
72 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 16(72)  
73 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
74 ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและผูกพันงบประมาณ 
75 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
76 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... 
77 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ 
78 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
79 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
80 ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
81 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 158,445,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
82 ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม พ.ศ. .... 
83 ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
84 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
85 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2559 
86 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
87 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 
88 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
89 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
90 ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
91 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
92 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) (ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และรองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี) บก. 
93 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) 
94 ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
95 การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ 
96 ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการนำเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) 
97 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
98 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
99 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
100 รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
101 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
102 การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
103 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สขร. 
104 ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
105 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... สขร. 
106 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สขร. 
107 แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า สขร. 
108 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สขร. 
109 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) 
110 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และบริษัทย่อยปี 2560 และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ปี 2561 
111 ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
112 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
113 ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 
114 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... 
115 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) 
116 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา  
117 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร และกองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็กจังหวัด  
118 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
119 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ) (จำนวน 7 คน 1. ศาสตราจารย์ตีรณ์ พงศ์มฆพัฒน์ ฯลฯ) 
120 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
121 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
122 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
123 ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. .... 
124 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 
125 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
126 รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
127 มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต 
128 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ....  
129 ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ 
130 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อการตรวจคนเข้าเมือง 
131 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
132 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. .... 
133 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
134 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล 
135 ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
136 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
137 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
138 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
139 การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
140 ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. .... 
141 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (นายวิเชียร พงศธร) 
142 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (นายยุทธนา หยิมการุณ และคณะ) 
143 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
144 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2561 และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ปี 2562 
145 ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เงินเบี้ยหวัดฯ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล) 
146 รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 
147 รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2561 
148 รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
149 ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... บก. 
150 รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บก. 
151 การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 บก. 
152 ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บก. 
153 มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บก. 
154 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บก. 
155 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บก. 
156 รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
157 ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ 18(6)  
2 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 18(1)  
3 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ (เพิ่มเติม) 18(2)  
4 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2) 18(3)  
5 ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือนายทะเบียน และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3,200 ชุด 18(4)  
6 ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ 18(5)  
7 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช๊ยน (ASEAN Economics Community AEC) 18(7)  
8 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ 18(8)  
9 ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 18(33)  
10 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18(10)  
11 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 18(11)  
12 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง 18(12)  
13 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(Data Center)กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) 18(13)  
14 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) 18(14)  
15 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18(15)  
16 ประกาศราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 18(16)  
17 ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18(17)  
18 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำการประชาสัมพันธ์สารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Markete-market)และระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding e-bidding) 18(18)  
19 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(19)  
20 ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ตามมาตรการและแนวทางของมติคณะรัฐมตรี 18(20)  
21 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) 18(21)  
22 ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 18(26)  
23 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาแบะซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) 18(24)  
24 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 18(9)  
25 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 18(28)  
26 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 18(22)  
27 ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 18(29)  
28 ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Interne 18(23)  
29 ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่2) 18(25)  
30 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ 18(27)  
31 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับหลัง) 18(30)  
32 ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ 18(31)  
33 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 18(32)  
34 เช่าบริการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ 18(34)  
35 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 18(35)  
36 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18(36)  
37 ประกาศราคากลาง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ kyocera 18(37)  
38 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาขายกล่องกระดาษชำรุด เศษกระดาษ และเอกสานอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ 18(38)  
39 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 18(39)  
40 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 18(41)  
41 ประกาศราคากลางโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 18(45)  
42 จัดจ้างทำสมุดบันทึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง 18(44)  
43 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน ต.ค 57 ก.ย. 58 18(42)  
44 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 58 18(43)  
45 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษชำระ และ สบู่เหลวล้างมือ 18(46)  
46 ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA 18(47)  
47 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 18(48)  
48 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศํพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่นSV8500 18(49)  
49 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%) 18(50)  
50 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 3 รายการ 18(51)  
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของหรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(162)  
52 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 18(53)  
53 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 KVA ของอาคารใหม่ 18(55)  
54 ราคากลางเช่าบริการสื่อสาร MPLS ขนาด 100 Mbps จำนวน 2 Link 18(54)  
55 ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดโอปะเรเตอร์พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 18(60)  
56 ประกาศราคากลาง จ้างขยายขนาดความจุของระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมบัญชีกลาง 18(59)  
57 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร อาคาร3 ชั้น3 18(58)  
58 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารกรมบัญชีกลาง 18(57)  
59 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 26 เครื่อง 18(56)  
60 ประกาศราคากลาง ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ระดับเจ้าหน้าที่ 18(64)  
61 ประกาศราคากลาง ซื้อม่านปรับแสง และผ้าม่านทึบแสงพร้อมติดตั้ง 18(61)  
62 ประกาศราคากลาง ดำเนินโครงการจัดจ้างทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 18(63)  
63 ประกาศรายชื่อผู้รับ/ซื้อเอกสาร โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) 18(62)  
64 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลฯ 18(67)  
65 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ อาคาร3 กรมบัญชีกลาง 18(66)  
66 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชั้น3 อาคาร3 อาคาร9 และอาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง  18(65)  
67 ประกาศราคากลาง ซื้อ External Hardisk จำนวน 109 อัน 18(68)  
68 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 18(69)  
69 รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 เดือนมีนาคม 59 18(71)  
70 รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 เดือนเมษายน 2559 18(70)  
71 ประกาศราคากลาง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Q7553A 18(73)  
72 ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SAMSUMG 18(72)  
73 ราคากลางจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดี่เด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 18(74)  
74 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) 18(75)  
75 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประณ พ.ศ. 2559 18(78)  
76 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 18(77)  
77 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18(76)  
78 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ 18(79)  
79 ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาบัญข้อชีมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย 18(80)  
80 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัยชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(81)  
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค สล. 
82 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัยชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก จังหวัดปทุมธานี สล. 
83 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 18(83)  
84 จ้างถ่ายเอกสาร 18(84)  
85 ประกาศราคากลาง การซื้อผงหมึกเครื่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG 18(85)  
86 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(87)  
87 ราคากลางจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 18(86)  
88 ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 18(88)  
89 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำแผ่นป้ายชื่อหน่วยงาน 18(89)  
90 ประกาศราคากลาง จ้างจัดพิมพ์หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 18(90)  
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(91)  
92 ประกาศราคากลาง ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเอตร์ Samsung 18(92)  
93 ประกาศราคากลางจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 18(93)  
94 ประกาศสอบราคาดำเนินการจัดจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 18(94)  
95 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่น SV8500 18(95)  
96 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ 18(96)  
97 ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 18(98)  
98 ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "เกร็ดกฎหมายน่รู้ หลักสูตร การสอบสวนและตรวจสอบด้านความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 18(99)  
99 ประกาศราคากลาง จ้างฉีดโฟมป้องกันการกลั่นตัวของหยดน้้า 18(100)  
100 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%) 18(106)  
101 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง 18(103)  
102 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ STULZ จำนวน 2 เครื่อง และผลิตภัณฑ์ CITEC จำนวน 1 เครื่อง 18(104)  
103 ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 18(102)  
104 ประกาศราคากลางเช่าบริการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศุนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ 18(101)  
105 ระกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน 18(105)  
106 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) 18(108)  
107 ประกาศราคากลาง จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) 18(107)  
108 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 18(111)  
109 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง 18(110)  
110 ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 18(109)  
111 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(113)  
112 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง 18(112)  
113 ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 18(118)  
114 ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 18(117)  
115 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil) 18(116)  
116 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 18(115)  
117 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO) 18(114)  
118 โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 18(119)  
119 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องสอบราคาซื้อชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 18(121)  
120 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด 18(120)  
121 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18(123)  
122 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์รอบอาคารกรมบัญชีกลาง 18(122)  
123 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ 18(125)  
124 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 18(124)  
125 ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet 18(126)  
126 ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet 18(127)  
127 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิตต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) 18(128)  
128 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 18(140)  
129 ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token key ทดแทนและเพิ่มเติมสำหรับใช้การงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ 18(129)  
130 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระยะที่ 2 18(131)  
131 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 18(130)  
132 ประกาศราคากลาง ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 18(137)  
133 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18(136)  
134 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 18(138)  
135 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน) 18(132)  
136 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล LOG สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy 18(133)  
137 ประกาศราคากลางเช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ขนาด 50 Mbps จำนวน 2 Link ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 18(139)  
138 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชีกลาง 18(135)  
139 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 18(134)  
140 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 18(142)  
141 ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม 18(141)  
142 โครงการ การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 18(144)  
143 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(143)  
144 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ สล. 
145 ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำแผ่นป้ายชื่อผู้บริหารและป้ายชื่อหน่วยงาน 18(145)  
146 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18(146)  
147 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ SAN storage ของระบบ e-Pension 18(147)  
148 ราคากลางจ้างเหมาบริการความสะอาด 18(149)  
149 ร่างTORทำความสะอาด 18(148)  
150 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการระบบชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ(e-Payment Portal of Government) 18(150)  
151 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ 18(151)  
152 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(152)  
153 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18(154)  
154 ร่างประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 18(153)  
155 รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 18(155)  
156 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอ