พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7(3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มจังหวัด  
2 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1095/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติและคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี 
3 คำสั่ง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 10/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
4 นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
5 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
6 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 
7 ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2556 
8 ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
9 ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
10 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 11/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
11 กฏกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 
12 กฏกระทรวงว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
13 ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
14 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
15 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559