โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • 101 - โจรกรรม/สูญหาย
  • 102 - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
  • 103 - ทุจริต/ขาดบัญชี
  • 104 - ภัยธรรมชาติ/เพลิงไหม้
  • 105 - อุบัติเหตุ
  • 106 - เหตุอื่นๆ
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -