ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.������������������������������������������������������������������������ ���������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(8 ราย)
1 (12%) 7 (88%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(314 ราย)
170 (54%) 143 (46%) 1 (0%)
พ.ศ. 2562
(20 ราย)
7 (35%) 13 (65%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(16 ราย)
7 (44%) 7 (44%) 2 (12%)
พ.ศ. 2564
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(61 ราย)
28 (46%) 25 (41%) 8 (13%)