ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องโรคควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โรคไข้เลือดออก(dengue hemorrhagic (dengue hemorrhagic (dengue hemorrhagic fever) fever) fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี(dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรคมักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีอาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชื่อมโยง ...
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะ การฉีดอย่างไร ? เชื่อมโยง ...
ตรวจเยี่ยมด่านจุดบริการประชาชน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
29 ธันวาคม 2563 นายอำเภอสังคม ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านจุดบริการประชาชน แยกน้ำตกธารทอง เพื่อเป็นขัวญกำลังใจแก่บุคลากรที่เข้าเวรยาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 เชื่อมโยง ...
ปรกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ปรกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด