ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disesease 2019 (COVID - 19)
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มประชาชน เป็นจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคออกไปก่อน กรณีมีความเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมขอให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ พิจารณาด้วยความรอบคอบและให้มีมาตรการในการป้องกัน เช่น จัดชุดเจ้าหน้าที่คัดกรอง จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ สบู่ หรือเจลล้างมือที่เพียงพอ โดยประสานการปฏิบัติและดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด อ่านต่อ ...
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ"สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" จังหวัดนราธิวาส กับส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุฯค่าผ้าไทยคงคู่อยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ อ่านต่อ ...
การประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
... อ่านทั้งหมด