ข่าวประชาสัมพันธ์
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นายอำเภอบ้านหมอ และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุนพระราชทานฯ รวมจำนวน 4 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านรายได้และที่อยู่อาศัย ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี ณ พื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในการนี้ นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จะพิจารณาช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ และช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ กระทรวง พม. ต่อไป เชื่อมโยง ...
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
ด้วยสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o ในบทความ ๕ เรื่อง ๑. บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวชของผม ๒. บทความเรื่อง ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ๓. บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง ๔. บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน ๕. บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ เชื่อมโยง ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันนี้(17 ม.ค.65) นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ได้ลงมือร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสี เก็บขยะ ล้างพื้นทำความสะอาด พื้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ เชื่อมโยง ...
จังหวัดสระบุรี Kick Off เปิดตัวโครงการ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน”
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
พม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณธกรมการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด