ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมชี้แจงการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กรอ. และ สอจ. ครั้งที่ 1/2564 “ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-Fully Manifest)”
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอรรถกร เสียงใส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายทรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กรอ. และ สอจ. ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-Fully Manifest)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ เชื่อมโยง ...
งานแถลงข่าว”ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0”Revolution towards Smart Industry:Thailand 4.0
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่อง”ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0” Revolution towards Smart Industry:Thailand 4.0 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับทราบนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 7/2564 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยนายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับงานจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ครั้งที่ 7/2564 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ และลง พื้นที่ตรวจสอบงวดงานที่ 7 ณ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ บ้านท่าไคร้ หมู่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เชื่อมโยง ...
ร่วมชมการถ่ายทอดงานแสดงกตเวทิตาจิตฯ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ เชื่อมโยง ...
ร่วมประชุมการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ฯ และเครือข่ายอุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพสู่การ เป็นผู้นำสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการ พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ สิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Web Conference(Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายทาวัน ทวีถาวรสวัสสิ์ ผู้ช่วยปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด